Fal­ken­bergs-re­vyns drift med na­zis­ter gav guld vid lör­da­gens fi­nal i Re­vy-sm.

Fal­ken­berg tog guld vid lör­da­gens fi­nal i Re­vy-sm, där num­ret ”Nas­sar­na” seg­ra­de i sång- och mu­sik­klas­sen. Den mest pri­sa­de re­vyn kom från Osby som vann två klas­ser.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PER KÅGSTRÖM

Det var så gott som full­satt på lör­da­gen på Halm­stads te­a­ter där Sve­ri­ges bäs­ta re­vy­er täv­la­de, och det är säl­lan man upp­le­ver en så en­tu­si­as­tisk publik. Skratt och ap­plå­der rul­la­de ge­nom sa­long­en me­dan re­vy­ak­tö­rer­na av­lös­te varand­ra på sce­nen.

Vid pris­ut­del­ning­en råd­de dock sam­ma and­lö­sa tyst­nad som vid en Guld­bag­ge- el­ler id­rotts­ga­la in­nan seg­ra­ren pre­sen­te­ra­des – och jublet bröt ut.

ALL­RA GLADAST VAR de hitres­ta från Osby som seg­ra­de i två klas­ser: sketch och lo­kalt num­mer. Det sist­nämn­da med en bit­ter, me­del­ål­ders man var ock­så bland de num­mer som drog mest skratt, lik­som Möln­dals för­vir­ra­de yng­ling som vann mo­no­log­klas­sen.

Mag­nus Wer­ners­son vid Falkenbergsrevyn var för­stås glad, när en­semb­len tog hem sin åt­ton­de guld­me­dalj ge­nom ti­der­na.

– Det är väl­digt ro­ligt att vin­na och ”Nas­sar­na” är ak­tu­ell nu, när det snart är val, sä­ger han om num­ret som dri­ver med na­zist­de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg för snart ett år se­dan. HALMSTADREVYN HA­DE TRE num­mer i fi­na­len, men blev ut­an ti­tel. Men Jo­nas Eli­as­son, en av ak­tö­rer­na, såg in­te särskilt led­sen ut.

– Nej, det var en fan­tas­tisk fö­re­ställ­ning och rätt num­mer som vann, sä­ger han och får med­håll av re­vyns ko­re­o­graf Gustaf Jöns­son:

– Vin­nar­na var väl vär­da si­na pris. Vi har haft någ­ra fi­na da­gar, där vi i de ar­ran­ge­ran­de re­vy­er­na har fått al­la att tri­vas i Halm­stad.

Bild: STINA ELG

PÅ MARSCH? Fal­ken­bergs vin­nan­de num­mer hand­la­de om den för­vir­ra­de na­zist­de­mon­stra­tio­nen i Gö­te­borg för­ra året. Fram­trä­dan­det gjor­de suc­cé på Halm­stads te­a­ter.

Bild: STINA ELG

VINNARE. Med­lem­mar­na i Falkenbergsrevyn jub­lar över Sm-gul­det i sång- och mu­sik­klas­sen.

Bild: LINA SALOMONSSON

REVYDIKT. Tho­mas Ar­nolds­son från Halmstadrevyn var en ord­spru­tan­de po­et i mo­no­log­klas­sen.

Bild: LINA SALOMONSSON

STARTNUMMER. In­led­ning­en till Sm-fi­na­len var skri­ven och fram­för­des av kvin­nor i de hal­länds­ka re­vy­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.