Svagt skol­för­slag från Mil­jö­par­ti­et

SKOLAN. Fler mås­te ut­bil­das, men hur får vi lä­rar­na att stan­na?

Hallands Nyheter - - Ledare - OLLE NYKVIST Prak­ti­kant på le­dar­si­dan

LEDARE 13/8. Pro­ble­men i svensk sko­la hand­lar in­te ba­ra om svik­tan­de re­sul­tat bland ele­ver. Inom 15 år be­räk­nas Sve­ri­ge sak­na 80 000 lä­ra­re. Det­ta upp­märk­sam­ma­des av SVT un­der tors­dags­kväl­len då de sän­de en de­batt om svens­ka sko­la. På sce­nen stod bland an­nat ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­do­lin och fö­re det­ta ut­bild­nings­mi­nis­ter Jan Björ­klund.

TYDLIGT VAR ATT al­la ver­kar va­ra över­ens om bå­de pro­blem­bild och i viss mån även lös­ning­ar. Sta­tus på lä­ra­ryr­ket mås­te hö­jas och där­med även de­ras lön. Ar­bets­mil­jön mås­te ock­så för­bätt­ras.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET HAR LAGT ett för­slag om att ge lä­rar­stu­den­ter möj­lig­het att job­ba del­tid i skolan un­der sin ut­bild­ning – och få full lön för det. På så sätt får stu­den­ter­na en lä­rar­ut­bild­ning och dess­utom be­talt un­der ti­den.

Jan Björ­klund å sin si­da med­de­la­de i sitt som­mar­tal att Li­be­ra­ler­na vill sat­sa på att an­stäl­la 18 000 lä­ra­ras­si­sten­ter. Det­ta för att un­der­lät­ta lä­rar­nas ar­be­te ge­nom att ta hand om upp­gif­ter som in­te gäl­ler lek­tions­ti­den.

– Lä­ra­re äg­nar sig åt att pla­ne­ra ut­flyk­ter, rap­por­te­ra när­va­ro, föl­ja med ele­ver till skolskö­ters­kan, va­ra vak­ter un­der prov­skriv­ning­ar och myc­ket an­nat som in­te hand­lar om att va­ra just lä­ra­re, sä­ger Björ­klund.

Bå­da för­sla­gen har för­tjäns­ter men mis­sar att an­gri­pa pro­ble­met med att hål­la kvar lä­ra­re i yr­ket.

TIDIGARE I ÅR upp­märk­sam­ma­des den­na pro­ble­ma­tik för­lä­rarkå­ren av Uni­ver­si­tets­kans­ler äm­be­tet. Iden ut­red­ning som då pre­sen­te­ra­des fö­reslogs där­för ett pro­fes­sions pro­gram där lä­ra­re ska kun­na se tyd­li­ga steg i kar­riä­ren, med åt­föl­jan­de lö­ne­ut­veck­ling. Där fö­reslogs ock­så att lä­ra­ras­si­sten­ter ska tas in igen, vil­ket allt­så Li­be­ra­ler­na nu har hop­pat på.

Pro­ble­met med lä­ra­re som in­te stan­nar i lä­ra­ryr­ket lå­ter sig in­te en­kelt lö­sas med att fler loc­kas ut­bil­da sig till lä­ra­re. Där­för mis­sar Mil­jö­par­ti­ets för­slag i mångt och myc­ket må­let. Fler lä­ra­re mås­te ab­so­lut ut­bil­das. Men man mås­te ock­så se till att de i näs­ta steg in­te slu­tar.

Här är pro­fes­sions pro­gram­met för­mod­li­gen ett rim­ligt steg på vägen, till­sam­mans med lä­ra­ras­si­sten­ter för att un­der­lät­ta ar­bets­mil­jön. Möj­lig­he­ten att gö­ra kar­riär blir då tydligt vil­ket för­mod­li­gen skul­le gö­ra yr­ket mer at­trak­tivt för många. Fler vägar in i lä­ra­ryr­ket för per­so­ner med and­ra aka­de­mis­ka ut­bild­ning­ar är ock­så ett vik­tigt kom­ple­ment.

MAN KAN ÄVEN frå­ga sig om det är en önsk­värd ut­veck­ling att fler obe­hö­ri­ga lä­ra­re kom­mer att fin­nas ute i verk­sam­he­ter­na, vil­ket skul­le bli kon­se­kven­sen av MP:S för­slag.

På det he­la ta­get är det för li­te och för sent från Fri­do­lins si­da. Som ut­bild­nings­mi­nis­ter har han va­rit väl­digt ano­nym un­der den­na man­dat­pe­ri­od. Att må­na­den in­nan va­let kom­ma med ett för­slag som en­dast bit­vis an­gri­per de pro­blem som skolan li­der av känns in­te sta­bilt.

Bild: KALLESTAD, GORM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.