Oac­cep­ta­belt att ho­ta tjäns­te­män

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. För­ra hös­ten be­slu­ta­de re­ge­ring­en att ge kom­mu­ner­na ett bi­drag i syf­te att ge en­sam­kom­man­de barn som fyllt 18 år, och som kom till Sve­ri­ge un­der kri­sen 2015, möj­lig­het att stan­na i kom­mu­nen för att kun­na lä­sa klart gym­na­si­et.

BLAND DET VIKTIGASTE är då att de har nå­gon­stans att bo. Kom­mu­ner­na har haft svårt att lö­sa det­ta då det när de fyllt 18 år är Mi­gra­tions­ver­kets an­svar att ord­na bo­en­de och kom­mu­na­la me­del in­te får an­vän­das. Sam­ti­digt har många fri­vil­li­ga en­ga­ge­rat sig och er­bju­dit ung­do­mar­na bo­en­de. Många kom­mu­ner, bl a sto­ra kom­mu­ner som Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö, har för­sökt att hit­ta lös­ning­ar som föl­jer syf­tet och då valt att an­vän­da bi­dra­get för att stöt­ta för­e­ning­ar som en­ga­ge­rar sig i ung­do­mar­na. Det finns ifrå­ga­sät­tan­de av om det­ta föl­jer an­nan lag­stift­ning, men då det in­te finns någ­ra väg­le­dan­de do­mar, så har kom­mu­ner­na såklart rätt att be­slu­ta om att an­vän­da re­ge­ring­ens bi­drag så som de fin­ner lämp­ligt.

I VAR­BERG HAR frå­gan va­rit väl­digt het se­dan för­ra hös­ten, men en tyd­lig ma­jo­ri­tet med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Cen­tern, Mil­jö­par­ti­et, Krist­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et, SPI och de­lar av Li­be­ra­ler­na har ge­men­samt valt att gö­ra som and­ra kom­mu­ner och föl­ja syf­te med bi­dra­get. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Ann-char­lot­te Sten­kil och mo­de­ra­ter­na har gjort allt de kan för att stop­pa be­slu­tet. De har en­dast stöd av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i frå­gan.

Ef­ter full­mäk­ti­ges be­slut på det ex­tra mö­te vi ha­de i tis­dags hän­der plöts­ligt nå­got väl­digt olus­tigt. Full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de om ome­del­bar ju­ste­ring och verk­stäl­lig­het vil­ket in­ne­bär att vå­ra tjäns­te­män sna­rast mås­te ge­nom­fö­ra ut­be­tal­ning­en. Det­ta be­slut är helt kor­rekt en­ligt den lag­stift­ning som gäl­ler. Jag har själv skri­vit un­der­lag och för­slag och själv­klart fö­re­slår jag in­te nå­got som in­te är lag­ligt. Jag re­do­gör bå­de i för­sla­get och i ta­lar­sto­len om de le­ga­la grun­der­na och i un­der­la­get finns hän­vis­ning­ar som stöd för be­slu­tet.

Ef­ter mö­tet ser jag i min te­le­fon att jag och öv­ri­ga grupple­da­re, till­sam­mans med kom­mun­di­rek­tör Carl Bart­ler och eko­no­mi­di­rek­tör Ste­fan Teng­berg som är den som di­rekt skall verk­stäl­la full­mäk­ti­ges be­slut, fått ett mail från Ann-char­lot­te Sten­kils ma­ke Hå­kan Ols­son om att han och Re­i­ne An­tonér över­kla­gat ären­det och be­gärt in­hi­bi­tion. Så långt är allt helt kor­rekt. Bra att vi får in­for­ma­tion om det­ta.

MEN SE­DAN KOM­MER slut­kläm­men som fak­tiskt är ett rent hot mot vå­ra verk­stäl­lan­de tjäns­te­män. Det står ”Om verk­stäl­lig­het sker fö­re frå­gans la­ga­kraft­vin­nan­de kom­mer vi med stor san­no­lik­het att be­gä­ra att JO grans­kar kom­mu­nens age­ran­de. Att rät­ten till lag­lig­hets­pröv­ning in­te blir il­lu­so­risk är myc­ket vik­tigt för rätts­sä­ker­het och de­mo­kra­ti. För att tyd­lig­gö­ra rättslä­get är ett ut­lå­tan­de av JO myc­ket an­ge­lä­get”.

Det är helt oac­cep­ta­belt att kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de via om­bud ho­tar le­dan­de tjäns­te­män med re­pres­sa­li­er om de full­föl­jer full­mäk­ti­ges be­slut. Kom­mu­nens le­dan­de tjäns­te­män är helt be­ro­en­de av att ha en bra re­la­tion med den högs­te po­li­ti­kern i kom­mu­nen, men mås­te själv­klart ock­så föl­ja de de­mo­kra­tis­ka be­slut full­mäk­ti­ge tar. Age­ran­det kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser för för­tro­en­det för den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen och för vå­ra le­dan­de tjäns­te­mäns möj­lig­he­ter att full­gö­ra sitt ar­be­te på ett ne­utralt och kor­rekt sätt. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de bör sna­rast för­kla­ra sitt age­ran­de.

Ja­na Nils­son (S)

vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen

ANN-CHAR­LOT­TE STEN­KIL (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.