Vad är du rädd för Ja­na Nils­son?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Ja­na Nils­son.

VAR­BERG. Ja­na du be­skyl­ler mig i HN för att ”ho­ta” tjäns­te­män. Du har ock­så be­skyllt mig för att gö­ra det­ta på upp­drag av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, som är min hust­ru se­dan 1987. Inom vårt äk­ten­skap finns en öm­se­si­dig fri­het och trygg­het att ut­tryc­ka sig och hand­la ef­ter egen upp­fatt­ning, Ditt på­stå­en­de är be­fängt och grund­löst.

Re­i­ne An­tonérs och min av­sikt med mai­let var att öp­pet ta­la om vad vi gjort och kanske tän­ker gö­ra. Du sä­ger att det var bra att vi in­for­me­ra­de. Men du tyc­ker in­te att det var bra att vi in­for­me­rar om att vi kanske ber JO grans­ka. Är du rädd för JO? Var­för ser du JO som ett hot? Vi ser JO som en vik­tig till­gång för vårt de­mo­kra­tis­ka sy­stem. Det vi vill att JO grans­kar är kom­mu­nens han­te­ring av frå­gan in­te nå­gon en­skild tjäns­te­man.

För­valt­ning­en har ju de­kla­re­rat tydligt att be­slu­tet in­te kan verk­stäl­las men bli­vit över­körd av den ma­jo­ri­tet du är ta­les­man för. Att som du pra­ta om ”hot” sak­nar verk­lig­hets­förank­ring.

Vi vill att Var­bergs kom­mun skall va­ra en rätts­sä­ker or­ga­ni­sa­tion. Vi li­tar in­te på di­na för­säk­ring­ar om att ditt be­sluts­för­slag är lag­ligt. Ur­säk­ta oss men vi har svårt att för­stå att din ”rätts­ut­red­ning” är mer sann än obe­ro­en­de ju­ris­ters. Ju­ri­di­ken är in­te en­kel för en lek­man.

Oav­sett om vi får rätt el­ler fel har vi bi­dra­git till ett tyd­lig­gö­ran­de av de­mo­kra­tins spel­reg­ler

Vad är du rädd för Ja­na Nils­son och var­för an­gri­per du oss när vi öp­pet ver­kar för ett fram­ti­da rätts­sä­kert Var­berg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.