Lä­ra­re kan vin­na fint pris på ga­la

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

I no­vem­ber hålls Lärar­ga­lan och ele­ver i he­la Sve­ri­ge har fått no­mi­ne­ra si­na lä­ra­re. Hal­lå där, Fri­da Pers­son på Trön­ning­e­sko­lan, som no­mi­ne­rats.

Hur känns det att va­ra no­mi­ne­rad av di­na ele­ver till Sve­ri­ges bäs­ta lä­ra­re?

– Det känns jät­te­ro­ligt! Ele­ver­na pra­ta­de om att skic­ka in en no­mi­ne­ring men jag viss­te in­te att de gjort det.

Vem är du?

– Jag är 32 år, kom­mer från Ske­ne och bor i Var­berg. Jag flyt­ta­de hit när jag var 21 och bör­ja­de plug­ga till lä­ra­re i hem­kun­skap och id­rott. Nu har jag job­bat som lä­ra­re i cir­ka 7 år. Jag har all­tid va­rit jät­tein­tres­se­rad av id­rott. Jag har spe­lat fot­boll i Ör­by och dan­sat jazz. Jag är även gym­pa­le­da­re på fri­ti­den.

Vil­ken ovan­lig kom­bi­na­tion att un­der­vi­sa i hem­kun­skap och id­rott!

– Jag är en prak­ti­ker. Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av id­rott. När jag var li­ten vil­le jag bli id­rotts­lä­ra­re el­ler ve­te­ri­när.

Hur är du som lä­ra­re?

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt att få ele­ver­na att tri­vas i klass­rum­met och att de ska kun­na va­ra sig själ­va.

– Jag tror att jag är bra på att få ele­ver­na att vå­ga nya sa­ker och att vå­ga gö­ra miss­tag. Vi har ock­så väl­digt ro­ligt till­sam­mans i klass­rum­met. Ibland lyss­nar vi på mu­sik när vi la­gar mat.

– Även i hem­kun­skap mås­te vi ha te­o­ri och jag för­sö­ker att ha in­ten­si­va te­o­ri­pass så att vi får mer tid till att la­ga mat. Jag tror att ele­ver­na be­hö­ver få ar­be­ta med hän­der­na ibland.

– För mig är det vik­tigt att ele­ver­na kan va­ra sig själ­va i klass­rum­met och ha ro­ligt. Jag tyc­ker att jag lyss­nar på ele­ver­na. De får kom­ma med för­slag på vad de vill gö­ra och då blir de mer mot­tag­li­ga för att lä­ra sig. Hur är en bra lä­ra­re?

– Det är nå­gon som lyss­nar på ele­ver­na och in­te tryc­ker ner dem. Om det är oord­ning i klass­rum­met så mås­te man pra­ta med ele­ver­na och in­te skäl­la ut dem. Det är vik­tigt att de lyss­nar och jag krä­ver att de är tys­ta när jag pra­tar.

Lärar­ga­lan hålls den 12 no­vem­ber.

MA­RIA HJULSTRÖM

PRISCHANS. Fri­da Pers­son blev no­mi­ne­rad av si­na ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.