Per­fek­ta vå­gor för Ung Di­a­be­tes surf camp

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

lä­ra­re på Trön­ninge sko­la

Ung Di­a­be­tes an­ord­na­de en sur­fing­helg för ung­do­mar med di­a­be­tes. Plat­sen var Apel­vi­ken och väd­ret kun­de in­te ha va­rit bätt­re.

– Det har tyd­li­gen in­te va­rit en en­da våg i Apel­vi­ken på he­la som­ma­ren, så vi är mer än nöj­da med väd­ret, sä­ger Han­nah Lin­dahl Veung­en från Ung Di­a­be­tes.

Ung Di­a­be­tes, del av Di­a­be­tes­för­bun­det, bjöd i hel­gen på ett sur­fing­lä­ger för ung­do­mar med di­a­be­tes. Del­ta­gar­na var mel­lan 18 och 30 år gam­la och tan­ken var att vi­sa hur en sjuk­dom som di­a­be­tes in­te be­hö­ver va­ra be­grän­san­de.

– Vi vil­le gö­ra det här för att få unga med di­a­be­tes att tes­ta si­na grän­ser. Det kan ju va­ra gans­ka an­sträng­an­de att sur­fa och särskilt om man har pro­blem med sitt blod­soc­ker, sä­ger Han­nah Lin­dahl Veung­en som var med och ar­ran­ge­ra­de hel­gen.

Sur­fläg­ret hölls i Apel­vi­ken och där fick ung­do­mar­na tes­ta bå­de vågsurf, SUP och and­ra ak­ti­vi­te­ter som hör till sur­fing. Och väd­ret le­ve­re­ra­de från fre­dag till sön­dag. Han­nah Lin­dahl Veung­en var minst sagt nöjd.

– Det här var förs­ta gång­en vi ar­ran­ge­ra­de ett surf camp och al­la del­ta­ga­re var super­nöj­da med he­la upp­läg­get, sä­ger hon.

Bild: UNG DI­A­BE­TES

PERFEKT SURF. Vå­gor­na le­ve­re­ra­de verk­li­gen för del­ta­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.