Ny­an­län­da som har fått bo­stad

Hallands Nyheter - - Nyheter - TOVE GONTRAN tove.gontran@hn.se

Kom­mu­ner­na ska ta emot 15 200 ny­an­län­da i år. Mind­re än hälf­ten har fått bo­stad hit­tills. I Hal­lands kom­mu­ner va­ri­e­rar an­de­len ny­an­län­da som kun­nat flyt­ta.

När en ny­an­länd fått up­pe­hålls­till­stånd, men bor kvar på Mi­gra­tions­ver­kets bo­en­den, är kom­mu­ner­na skyl­di­ga att ta emot den, en­ligt bo­stads­la­gen. Det är Läns­sty­rel­sen som har an­sva­ret för an­vis­ning­ar om hur många re­spek­ti­ve kom­mun ska ta hand om.

Mi­gra­tions­ver­kets sta­tistik, som tid­ning­en Hem & Hy­ra har be­ar­be­tat, vi­sar att kom­mu­ner­na i år ska ord­na bo­en­de åt 15 200 ny­an­län­da.

Un­der årets förs­ta sju må­na­der har to­talt 47 pro­cent av an­vis­ning­ar­na av­kla­rats. Bäst har det gått i Jämt­lands län, där siff­ran lig­ger på 71 pro­cent. Sö­der­man­lands län, Got­land och Norr­bot­ten lig­ger sämst till, med cir­ka 40 pro­cent.

I Hal­land har tre kom­mu­ner; Fal­ken­berg, La­holm och Hyl­te kom­mit mer än halv­vägs. Hyl­te har av­kla­rat al­la si­na fem an­vis­ning­ar. De till­hör de 25 av 267 kom­mu­ner i lan­det som har fått an­vis­ning­ar och re­dan kla­rat upp­dra­get. An­de­len ny­an­län­da som har fått bo­stad i Hal­land:

* Halm­stad: 38 pro­cent (34/90 ny­an­län­da)

* Kungs­bac­ka: 41 pro­cent (121/293)

* La­holm: 73 pro­cent (11/15)

* Fal­ken­berg: 51 pro­cent (21/41)

* Hyl­te: 100 pro­cent (5/5)

* Var­berg: 45 pro­cent (62/138)

BO­STAD. Strax un­der hälf­ten av de ny­an­län­da som fått up­pe­hålls­till­stånd har fått bo­en­de i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.