Dy­kar­na vi­sa­de vad som lig­ger på bot­ten

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERGSTRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Som ett led i en kom­mu­nal sats­ning mot skrä­pet, så dök dy­ka­re från Fal­ken­bergs dykar­klubb i Ätran vid Hamn­ga­tan. Och ha­de strax hän­der­na ful­la med cyklar.

– Det lig­ger än­nu fler cyklar li­te läng­re bort och även en Eu-mop­pe, som vi får se om vi kan ta upp, sa Hans Erik Ler­bäc­ka, en av dy­kar­na som un­der ett två­tim­mars­pass på lör­dags­för­mid­da­gen ren­sa­de en li­ten del av bot­ten.

Ef­ter en tim­me var fem cyklar och en kund­vagn up­pe och en hel del an­nat skräp.

– Vi är ock­så in­tres­se­ra­de av att se om vi även här hit­tar myc­ket av det allt­för van­li­ga plast­skrä­pet, sa Lin­da Cor­ne­li­us­son Lin­de, ut­veck­lings­le­da­re eko­lo­gisk håll­bar­het i Fal­ken­bergs kom­mun.

Nu var kanske in­te plas­ten det mest up­pen­ba­ra just vid dyk­ning­en. Men pa­ral­lellt på­gick ock­så en all­män­he­tens skräpp­lock­ning på Skrea strand, dock ut­an stör­re till­ström­ning då den kraf­ti­ga vin­den och det re­la­tivt se­na au­gus­ti­da­tu­met ha­de blåst bort strand­gäs­ter­na.

–Vi vill sät­ta fo­kus på frå­gan och upp­ma­na fal­ken­ber­gar­na att ta mat­chen mot ned­skräp­ning­en, sa Lin­da Cor­ne­li­us­son Lin­de in­för den­na dag som kom­mu­nen ar­ran­ge­ra­de i sam­ar­be­te med Nor­dic Oce­an Watch, Katte­gatts kust­vat­ten­råd och Fal­ken­bergs dykar­klubb. Med­ve­ten­he­ten finns om ned­skräp­ning­ens be­kym­mer.

– Ge­nom upp­gif­ter från Håll Sve­ri­ge Rent så vet vi att nio av tio svens­kar an­ser att ned­skräp­ning är ett pro­blem ge­ne­rellt i sam­häl­let, sa Lin­da Cor­ne­li­us­son Lin­de.

Än­nu fler, 97 pro­cent, an­ser att just plas­ten i ha­vet är ett be­ty­dan­de pro­blem. Och det var just plas­ten i ha­vet som kom­mu­nen den­na dag särskilt vil­le upp­märk­sam­ma.

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM

SKRÄ­PET I VATTNET. Dy­ka­ren Hans Erik Ler­bäc­ka med en sör­jig kund­vagn från bot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.