100 nya ho­tell fö­reslås

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERGSTRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Hund­ra nya ho­tell kan be­hö­vas i kom­mu­nen – för bin. Det an­ser en fal­ken­ber­ga­re som läm­nat in ett med­bor­gar­för­slag om en så­dan sats­ning från kom­mu­nens si­da.

Att ska­pa bi­ho­tell har bli­vit li­te av en folk­rö­rel­se, in­te minst upp­munt­rad av Na­tur­skydds­för­e­ning­en. I en en­kel form bor­rar man la­gom sto­ra hål för bi­na i nå­gon typ av trä­styc­ke, häng­er upp det med nå­gorlun­da när­het till blom­man­de väx­ter el­ler träd.

BIN OCH AND­RA pol­li­ne­ran­de in­sek­ter är av av­gö­ran­de be­ty­del­se för växt­lig­he­ten, för grön­sa­ker, fruk­ter och bär. Men vild­bi­na, det finns 270 ar­ter ba­ra i Sve­ri­ge, upp­le­ver dock en kris ef­tersom bloms­teräng­ar­na in­te är vad de har va­rit och det upp­stått bo­stads­brist när mark- och skogs­bru­ket in­te er­bju­der sam­ma möj­lig­he­ter som tidigare.

DÄR­FÖR KAN BI­HO­TELL va­ra ett al­ter­na­tiv. – För­slagsvis byggs des­sa bi­ho­tell som små rö­da stu­gor i sam­ma stor­lek som få­gel­hol­kar. Om man ger i upp­drag till so­ci­a­la fö­re­tag att till­ver­ka bi­ho­tel­len gyn­nar man ock­så män­ni­skor som står långt ifrån ar­bets­mark­na­den, skri­ver fal­ken­ber­ga­ren i sitt med­bor­gar­för­slag.

De en­sam­le­van­de vild­bi­na är fred­li­ga. Sticks säl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.