Björ­klund (L) var­nar för ett swex­it

Hallands Nyheter - - Sverige - TT

”Det eu­ro­pe­is­ka sam­ar­be­tet är det mest fram­gångs­ri­ka freds­pro­jek­tet i mänsk­lig­he­tens histo­ria.”

JAN BJÖR­KLUND (L)

Ett svenskt ut­trä­de ur EU skul­le in­ne­bä­ra 150 000 fär­re jobb och hög­re pri­ser, en­ligt Li­be­ra­ler­na. – Eu­ro­pa be­hö­ver mer sam­ar­be­te i fram­ti­den, in­te mind­re, sa­de par­ti­le­da­ren Jan Björ­klund un­der sitt som­mar­tal i Gö­te­borg.

På sön­da­gen stod Jan Björ­klund på scen i Gö­te­borg för att som­mar­ta­la. Stör­re de­len av ta­let äg­na­des åt att var­na för följ­der­na av ett så kal­lat swex­it.

– Det eu­ro­pe­is­ka sam­ar­be­tet är det mest fram­gångs­ri­ka freds­pro­jek­tet i mänsk­lig­he­tens histo­ria. Eu­ro­pa be­hö­ver mer sam­ar­be­te i fram­ti­den, in­te mind­re, sa­de Jan Björ­klund från sce­nen.

LI­BE­RA­LER­NA HAR SLÄPPT en rap­port där man re­do­gör för 29 möj­li­ga kon­se­kven­ser av ett svenskt ut­trä­de ur EU, nå­got som par­ti­et an­ser skul­le kun­na bli verk­lig­het om de två Eu-ne­ga­ti­va par­ti­er­na Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et får till­räck­ligt många rös­ter i hös­tens val.

En­ligt rap­por­ten, som är ba­se­rad på mot­sva­ran­de be­räk­ning­ar för brex­it, skul­le 150000 jobb för­svin­na och BNP mins­ka med 300 miljarder kro­nor. Ett ut­trä­de skul­le ock­så in­ne­bä­ra hög­re pri­ser, en för­säm­rad för­svars­för­må­ga och ett svå­ra­re han­dels­lä­ge.

– Kon­se­kven­ser­na för Sve­ri­ge skul­le med störs­ta san­no­lik­het bli stör­re än de i Stor­bri­tan­ni­en, som är ett stör­re och mer in­fly­tel­se­rikt land, sä­ger Jan Björ­klund.

I SITT TAL fram­höll Björ­klund även vik­ten av ett Eu-sam­ar­be­te för att kom­ma till rät­ta med ut­släp­pen av kol­di­ox­id.

– Det finns ett för­slag inom EU om att in­fö­ra en eu­ro­pe­isk kol­di­ox­id­be­skatt­ning ge­men­samt i he­la Eu­ro­pa. Vi har re­dan en så­dan skatt men and­ra län­der har det in­te. Li­be­ra­ler­na är det en­da svens­ka par­ti­et som sä­ger ja till det­ta, sä­ger han.

Bild: STINA STJERNKVIST/TT/ARKIV

EU-VÄNLIGT. Li­be­ra­ler­nas valaf­fisch med bild av par­ti­le­da­re Jan Björ­klund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.