Bb i väl­fär­den

Hallands Nyheter - - Sverige - OWE NILS­SON/TT ANN EDLIDEN/TT

”Vi vill ock­så sat­sa tio miljarder på sko­la, om­sorg och so­ci­alt ef­ter­sat­ta kom­mu­ner.”

STE­FAN LÖFVEN (S)

väg­rar att sän­ka skat­ten för någ­ra ri­ka få – jag vill byg­ga ett star­ka­re sam­häl­le, och ett tryg­ga­re Sve­ri­ge, för oss al­la, sa­de Löfven.

HAN UPP­RE­PA­DE OCK­SÅ att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är den en­da ga­ran­ten för en re­ge­ring där Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na in­te får makt.

– Jag kom­mer ald­rig att gö­ra mig be­ro­en­de av SD. Jag kom­mer ald­rig ge makt åt de som vill splitt­ra lan­det.

– Det är in­te ba­ra för de­ras na­zis­tis­ka och ra­sis­tis­ka histo­ria långt in på 1990-ta­let, som de nu gör allt för att ba­ga­tel­li­se­ra. Det är för att de­ras gär­ning, från grun­dan­det och fram­åt, går ex­akt emot min.

– Hur skul­le jag nå­gon­sin kun­na sam­ar­be­ta med en så­dan rö­rel­se, sa­de Ste­fan Löfven.

Han ifrå­ga­sat­te dock om Mo­de­ra­ter­na har sam­ma in­ställ­ning.

– De har öpp­nat för att ge dem tunga pos­ter som ord­fö­ran­den i riks­da­gens ut­skott, och med­de­lat att de tän­ker sö­ka re­ge­rings­mak­ten, oav­sett hur få rös­ter de får i va­let. Frå­gan är väl in­te om, ut­an när, sam­ta­len kom­mer att bör­ja.

MODERATERNAS eko­no­misk-po­li­tis­ka ta­les­per­son Eli­sa­beth Svan­tes­son är i sin tur in­te im­po­ne­rad av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas sats­ning­ar på väl­fär­den.

Till TT sä­ger hon att det är Löfvens sätt att för­sö­ka döl­ja re­ge­ring­ens miss­lyc­kan­de.

– Jag tyc­ker det är tydligt att Löfven är de­spe­rat och för­sö­ker döl­ja sitt miss­lyc­kan­de med gam­la sats­ning­ar. Jag upp­fat­ta­de väl­digt li­te av det han sa i dag som nytt. Jag tror att svens­ka väl­ja­re ser ige­nom det. Man lo­va­de väl­digt många sa­ker 2014 men har miss­lyc­kats trots hög­kon­junk­tur.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

Ste­fan Löfvens (S) vallöf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.