Chef för val­lo­kal i Tim­buk­tu sköts ihjäl

Hallands Nyheter - - Världen - TT-AFP-REUTERS

Che­fen för en val­lo­kal i den oro­li­ga Tim­buk­tu­re­gi­o­nen i Ma­li har dö­dats av en grupp som upp­ges ha hind­rat män­ni­skor från att rösta där. I öv­rigt har den and­ra om­gång­en av det väst­af­ri­kans­ka lan­dets pre­si­dent­val gått för­hål­lan­de­vis lugnt till.

Det var på ef­ter­mid­da­gen som sex be­väp­na­de män stor­ma­de in i val­lo­ka­len i Ar­kon­dia. En lo­kal tjäns­te­man som blev vitt­ne till hän­del­sen be­skri­ver män­nen som ji­ha­dis­ter och sä­ger att de be­ord­ra­de al­la i rum­met att hål­la upp hän­der­na. De sa­de ock­så att ing­en fick rösta i val­lo­ka­len.

”På sön­da­gen ha­de 6 000 ex­tra sol­da­ter satts in.”

– Val­lo­kals­che­fen för­sök­te fly och ji­ha­dis­ter­na sköt och dö­da­de ho­nom, be­rät­tar tjäns­te­man­nen för ny­hets­by­rån AFP.

Hän­del­sen be­kräf­tas av sä­ker­hetskäl­lor.

ENBART TIMMAR TIDIGARE, kväl­len fö­re va­let, ha­de tre miss­tänk­ta at­ten­tats­män gri­pits. Och i Ki­na­me i det oro­li­ga norr fick röst­ning­en stäl­las in ef­tersom be­väp­na­de män stal allt val­ma­te­ri­al och el­da­de upp det. Dess­utom höll val­lo­ka­ler­na i To­gu­e­re­ko­tia i Sos­so­be­di­strik­tet stängt på grund av sä­ker­hets­skäl, upp­ger den väst­af­ri­kans­ka or­ga­ni­sa­tio­nen WANEP:S ob­ser­va­tö­rer.

Hän­del­ser­na på­min­ner till viss del om va­lets våldsom­gär­da­de förs­ta om­gång i slu­tet av juli. Men då tving­a­des he­la 800 val­lo­ka­ler hål­las stängt på grund av at­ten­tat.

På sön­da­gen ha­de 6000 ex­tra sol­da­ter satts in, ut­ö­ver de 30 000 som re­dan var i tjänst. Och i hu­vud­sta­den Ba­ma­ko ver­kar det mesta ha gått lugnt till.

– JAG FÖRVÄNTAR mig att den nye pre­si­den­ten lö­ser pro­ble­met i norr, det vill sä­ga fred. Om fre­den åter­vän­der så åter­vän­der or­ga­ni­sa­tio­ner och in­ve­ste­ra­re och jobb ska­pas, sa­de Dra­ma­ne Ca­ma­ra, som stod först i kön av väl­ja­re på en sko­la i hu­vud­sta­den Ba­ma­ko, till ny­hets­by­rån Reuters.

Val­lo­ka­ler­na stäng­de kloc­kan åt­ta på kväl­len svensk tid.

Bild: ANNIE RISEMBERG/TT

EN GÅNG TILL. Ma­li­er­na rös­ta­de på sön­da­gen i en and­ra om­gång av lan­dets pre­si­dent­val. Bil­den är från hu­vud­sta­den Ba­ma­ko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.