Det hän­de då

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan, 2003, av­slö­ja­de ki­ne­sis­ka fors­ka­re att de ha­de lyc­kats ska­pa stam­cel­ler som var hy­bri­der av DNA från män­ni­ska och ka­nin. Forsk­ning­en an­sågs va­ra ban­bry­tan­de och en hjälp i stu­di­er om gen­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar. Men den blev ock­så kri­ti­se­rad. Till ex­em­pel ha­de be­fruk­ta­de män­ni­skoägg an­vänts, vil­ket bland an­nat vis­sa re­li­giö­sa grup­per an­såg va­ra mord. Dess­utom väck­tes det många etis­ka frå­gor om man verk­li­gen bor­de kor­sa män­ni­skor med djur. * För 35 år se­dan, 1983, med­de­la­de den in­dis­ka re­ge­ring­en att ett tagg­tråds­stäng­sel skul­le sät­tas upp längs he­la grän­sen mel­lan In­di­en och Bang­la­desh. Stängs­let skul­le stop­pa den olag­li­ga in­vand­ring­en från Bang­la­desh och det skul­le pat­rul­le­ras av sä­ker­hets­styr­kor. Ar­be­tet med att byg­ga upp stängs­let skul­le fort­gå un­der de­cen­ni­er fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.