En po­äng för Var­bergs Bo­is men det är seg­rar som be­hövs.

FOT­BOLL: VAR­BERGS BO­IS KVAR PÅ KVALPLATS

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se

Ba­ra en för­lust på de sex se­nas­te lå­ter bra. Men att krys­sa sig fram ger inga lyft i ta­bel­len för Var­bergs Bo­is. – Man blir in­te fet av en­po­äng­a­re i den här se­ri­en, sa trä­na­re Jo­a­kim Pers­son ef­ter 1-1 (0-1) mot AFC Eskilstu­na.

Förs­ta halv­lek var en av sä­song­ens trå­ki­gas­te al­la ka­te­go­ri­er. Al­la satt nog och dröm­de om en korv med kaf­fe när blix­ten slog ner för förs­ta gång­en. Den gång­en i form av en perfekt fri­spark sig­ne­rad AFC:S Kristi­jan Mil­je­vic.

– Det är hög klass, det är ba­ra att gra­tu­le­ra kil­len att han lyc­kas bor­ra upp den i främ­re krys­set. Na­tur­ligt­vis är det mot Var­bergs Bo­is i den si­tu­a­tio­nen som vi är i, sa Jo­a­kim Pers­son.

I and­ra slog blix­ten ner igen, men den här gång­en av mer na­tur­li­ga or­sa­ker. Ås­ka, mul­ler och sky­fall tyck­tes tän­da Var­bergs Bo­is. Den sista halv­tim­men var en av la­gets bäs­ta un­der he­la sä­song­en.

– Så fort vi släp­per in ett mål är det som att vi väx­lar upp. I förs­ta halv­lek ska­par vi ing­et men and­ra

halv­lek tyc­ker jag att vi äger to­talt, sa an­fal­la­ren Ted­dy Ber­gqvist.

Det var ock­så han som skul­le stå för kvit­te­ring­en ef­ter att Al­bert Eju­pi vac­kert ser­ve­rat fram bol­len. Även om Ber­gqvist fick stång­as om lä­get med an­falls­kol­le­gan Izuchukwu Emeh.

– Jag tror att pass­ning­en var till mig, men vi taj­ma­de löp­ning­en bra bå­da två. Jag vet in­te rik­tigt vad som hän­de men han tril­la­de och jag fick in bol­len, sa Ber­gqvist.

Nämn­de Emeh ha­de se­dan en boll i nät som döm­des bort för off­si­de. Det all­ra vas­sas­te lä­get till se­ger­mål fick kanske Per­pa­rim Beqaj i slu­tet men hans skott gick ut­an­för den främ­re stol­pen.

Å and­ra si­dan ha­de AFC ock­så si­na chan­ser i den and­ra halv­le­ken.

– De lyc­kas med konst­styc­ket att skju­ta över el­ler ut­an­för ett öp­pet mål från en me­ter, sa Jo­a­kim Pers­son.

OCH I MATCHENS all­ra sista se­kun­der mis­sa­de Bo­is mitt­back Jesper Mo­dig en pass­ning som gav ett fri­lä­ge.

– Det är slar­vigt av mig även om jag in­te viss­te hur myc­ket tid det var kvar. Men jag ser in­te ho­nom när jag slår den pass­ning­en, man får se till att lä­ra sig av si­na miss­tag. Det var tur att Matt räd­da­de mig där, sa Mo­dig som fick chan­sen från start för and­ra mat­chen ef­ter att han kom från Kristi­an­stad.

– Det går be­tyd­ligt for­ta­re i Superettan, många spe­la­re som job­bar hårt. Kva­li­te­ten är hög­re men det är myc­ket vil­ja här ock­så, som i et­tan, sa Mo­dig.

1-1 be­ty­der att Var­bergs Bo­is nu spe­lat fem oav­gjor­da på de sex se­nas­te mat­cher­na. Se­nas­te se­gern kom i bör­jan av maj mot Lands­kro­na.

– VI SKUL­LE ha haft med oss tre po­äng idag, men det är än­då okej mot ett så bra lag, sa Ted­dy Ber­gqvist som fick med­håll av sin trä­na­re.

– Jag är be­drö­vad över att vi ba­ra har 15 po­äng sett till hur de se­nas­te mat­cher­na har sett ut, kil­lar­na för­tjä­nar en tre­po­äng­a­re, sa Jo­a­kim Pers­son.

MÅLSKYTT. Ted­dy Ber­gqvist fick star­ta för and­ra mat­chen i rad och tog chan­sen med sitt mål.

Bild: NICK­LAS ELMRIN

Mer på web­ben På vår sajt kan du lä­sa Simon Carls­sons be­tyg på Bo­is-spe­lar­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.