Ro­landz bju­der upp till ful­dans

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I sä­song­ens sista ”Lot­ta på Li­se­berg” upp­trä­der bland and­ra Ro­landz, med Ro­bert Gustafs­son som Ro­land Jär­ve­rup i spet­sen.

– Det är vår de­but på ”Lot­ta på Li­se­berg”, vi har ald­rig va­rit med där tidigare. Så det känns ex­tra ro­ligt, sä­ger Ro­bert Gustafs­son. Vad kom­mer ni att kö­ra för lå­tar?

– Vi kom­mer in­te un­dan ”Ful­dans”, sen får vi se vad vi er­bju­der mer.

An­nars tyc­ker Ro­bert att Evert Tau­be är den per­fek­ta allsång­s­mu­si­ken.

– Allt av Tau­be är out­stan­ding allsång. Det är nå­got som de fles­ta kan. Dans på Brän­nö bryg­ga och

Har­ry Bran­de­li­us hits fun­kar ock­så all­tid, sä­ger han.

Ro­bert har in­te haft nå­gon se­mes­ter, ut­an det är fullt upp med Ro­landz. För till­fäl­let tur­ne­rar ban­det med ”Ful­dans tour”.

I sä­songs­av­slut­ning­en upp­trä­der även Ola Sa­lo,

Lill Lind­fors och Dol­ly Sty­le. Omi Gib­ba/tt

Fo­to: Pe­ter Knut­son

”Lot­ta Eng­berg är jät­te­bra som allsång­s­le­da­re”, sä­ger Ro­bert Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.