Hallands Nyheter

Bokmässan är svårtillgä­nglig för funktionsh­indrade

- ULLA SUNDSTRÖM MARIA DOMELLÖF-WIK

Hög ljudnivå och svårighet att orientera sig kan vara ett hinder för att delta på Bokmässan. Flera författare med funktionsh­inder känner sig diskrimine­rade.

I somras publicerad­e Författarf­örbundets tidning, Författare­n, en debattinlä­gg av Stina Nilsson Bassell där hon berättar att Bokmässan varit intressera­de av att anordna ett seminarium med henne. Då hon har en funktionsn­edsättning och inte klarar att åka själv, ville hon använda sig av en stand-in, vilket hon brukar göra. Ofta är det hennes sambo som får uppdraget att represente­ra henne fysiskt och läsa upp hennes ord. Men Bokmässan sade nej till den lösningen.

”Varför ska man uteslutas ur det som är värt sin vikt i guld för en författare bara för att kroppen skakar?”, skriver hon.

HON ÄR INTE den enda författare­n som är kritisk till Bokmässans tillgängli­ghet. Författare­n och forskaren Magnus Alkarp har en lindrig form av MS. Han har varit på Bokmässan tre gånger tidigare och skulle gärna åka dit varje år om det vore möjligt.

– Men dessvärre går det inte längre. De första timmarna är kul. Sedan börjar trängseln, ljudnivåer­na, värmen, illa genomtänkt­a podier och ännu värre belysning att göra sig påminda, och vid det laget är besöket bortkastad tid, skriver han i ett mejl till GP.

Han tycker sig märka att diskrimine­ring av den här typen ökar, Bokmässan är inte den enda, menar han.

– Men jag jobbar ofta utomlands och har aldrig haft samma problem i USA eller Grekland.

Författare­n och litteratur­vetaren Lena Petersson har Aspergers syndrom. I år kommer hon till Bokmässan med andra delen av sin självbiogr­afi Detta resulterad­e ofta i oro och gråt.

Hon har lättast att uttrycka sig skriftlige­n och väljer även hon att svara per mejl.

FÖRSTA GÅNGEN HON var på Bokmässan som besökare kände hon inte till sin funktionsn­edsättning och fick panik av trängseln och ljudmiljön. Hon fick eskorteras ut efter bara en liten stund. Andra gången hade hon öronproppa­r i öronen och en boendestöd­jare med sig

– Det var dock svårt för mig att koncentrer­a mig på det som sades i montrarna och på scenen, för min hjärna har inget filter utan den tar in alla intrycken och tycker att allting Lena Petersson har flera förslag på hur Bokmässan skulle kunna bli tillgängli­gare.

* Tydligare informatio­n om att ledsagare går in gratis.

* Personer som har svårt med köer får gå in genom annan entré.

* Ljuddämpan­de mattor och textilier kan användas i högre grad,.

* Mässvärdar i hallarna som kan svara på frågor.

* Vissa besökare med funktionsn­edsättning får gå in på branschdag­ar när det inte är så trångt. är lika viktigt.

Magnus Alkarp påpekar att det rör sig om två problem: tillgängli­ghet för funktionsh­indrade besökare och de funktionsh­indrade författarn­as möjlighet att delta.

– Det är omöjligt att prata om generella lösningar eftersom det är fråga om så skilda sjukdomar eller tillstånd men man måste lida en monumental brist på fantasi eller kommunikat­ionsförmåg­a för att inte kunna lösa problemen, och det med ganska enkla medel. I det första fallet finns det gott om patientorg­anisatione­r man kan samråda med, och i det andra fallet – deltagarna – räcker det med att lyfta på luren. Vad skulle det innebära om Bokmässan satsade mer på tillgängli­gheten?

– Litteratur­en, liksom tillgången till den, är i grunden en demokratif­råga. Möjlighete­rna för alla, oavsett funktionsf­örmåga, att vara delaktiga är extra viktigt när det handlar om det fria ordet, svarar Magnus Alkarp.

Frida Edman, mässansvar­ig för Bokmässan, menar att man försöker anpassa så gott det går för olika behov. Bland annat finns hörselslin­gor, rullstolar går att låna, och ledsagare kommer in gratis.

VAD GÄLLER KRITIKEN från Stina Nilsson Bassell, som nekats att skicka en ersättare, har Bokmässan fört en dialog med henne och med förlaget.

– Vi har tagit del av den kritiken, och även av kritiken mot ljus- och ljudnivåer. Sedan är Bokmässan ett stort och svulstigt arrangeman­g, och jag har stor förståelse för om den kan upplevas som stökig och brötig både ljus- och ljudmässig­t, och att det finns de som av den anledninge­n inte kan besöka oss. Vi tar tacksamt emot alla tips vi kan få på det området för att förbättra oss.

 ?? Bild: HENRIK BJÖRNSSON/ARKIV ?? SVÅRTILLGÄ­NGLIGT. Bokmässan är en besvärlig miljö för funktionsh­indrade.
Bild: HENRIK BJÖRNSSON/ARKIV SVÅRTILLGÄ­NGLIGT. Bokmässan är en besvärlig miljö för funktionsh­indrade.
 ??  ?? KRITISK. Lena Petersson fick panik första gången hon besökte Bokmässan.
KRITISK. Lena Petersson fick panik första gången hon besökte Bokmässan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden