Bok­mäs­san är svår­till­gäng­lig för funk­tions­hind­ra­de

Hallands Nyheter - - Ekonomi - ULLA SUNDSTRÖM MA­RIA DOMELLÖF-WIK

Hög ljud­ni­vå och svå­rig­het att ori­en­te­ra sig kan va­ra ett hin­der för att del­ta på Bok­mäs­san. Fle­ra för­fat­ta­re med funk­tions­hin­der kän­ner sig dis­kri­mi­ne­ra­de.

I som­ras pub­li­ce­ra­de För­fat­tar­för­bun­dets tid­ning, För­fat­ta­ren, en de­bat­tin­lägg av Stina Nils­son Bas­sell där hon be­rät­tar att Bok­mäs­san va­rit in­tres­se­ra­de av att an­ord­na ett se­mi­na­ri­um med hen­ne. Då hon har en funk­tions­ned­sätt­ning och in­te kla­rar att åka själv, vil­le hon an­vän­da sig av en stand-in, vil­ket hon bru­kar gö­ra. Of­ta är det hen­nes sam­bo som får upp­dra­get att re­pre­sen­te­ra hen­ne fy­siskt och lä­sa upp hen­nes ord. Men Bok­mäs­san sa­de nej till den lös­ning­en.

”Var­för ska man ute­slu­tas ur det som är värt sin vikt i guld för en för­fat­ta­re ba­ra för att krop­pen ska­kar?”, skri­ver hon.

HON ÄR IN­TE den en­da för­fat­ta­ren som är kri­tisk till Bok­mäs­sans till­gäng­lig­het. För­fat­ta­ren och forskaren Mag­nus Alkarp har en lind­rig form av MS. Han har va­rit på Bok­mäs­san tre gång­er ti­di­ga­re och skul­le gär­na åka dit var­je år om det vo­re möj­ligt.

– Men dessvär­re går det in­te läng­re. De förs­ta tim­mar­na är kul. Se­dan bör­jar träng­seln, ljud­ni­vå­er­na, vär­men, il­la ge­nom­tänk­ta po­di­er och än­nu vär­re be­lys­ning att gö­ra sig påmin­da, och vid det la­get är be­sö­ket bort­kas­tad tid, skri­ver han i ett mejl till GP.

Han tyc­ker sig mär­ka att dis­kri­mi­ne­ring av den här ty­pen ökar, Bok­mäs­san är in­te den en­da, me­nar han.

– Men jag jobbar of­ta ut­om­lands och har ald­rig haft sam­ma pro­blem i USA el­ler Gre­kland.

För­fat­ta­ren och lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Lena Pe­ters­son har Asper­gers syndrom. I år kom­mer hon till Bok­mäs­san med and­ra de­len av sin själv­bi­o­gra­fi Det­ta re­sul­te­ra­de of­ta i oro och gråt.

Hon har lät­tast att ut­tryc­ka sig skrift­li­gen och väl­jer även hon att sva­ra per mejl.

FÖRS­TA GÅNG­EN HON var på Bok­mäs­san som be­sö­ka­re kän­de hon in­te till sin funk­tions­ned­sätt­ning och fick pa­nik av träng­seln och ljud­mil­jön. Hon fick es­kor­te­ras ut ef­ter ba­ra en li­ten stund. And­ra gång­en ha­de hon öron­prop­par i öro­nen och en bo­en­de­stöd­ja­re med sig

– Det var dock svårt för mig att kon­cen­tre­ra mig på det som sa­des i mont­rar­na och på sce­nen, för min hjär­na har ing­et fil­ter ut­an den tar in al­la in­tryc­ken och tyc­ker att all­ting Lena Pe­ters­son har fle­ra för­slag på hur Bok­mäs­san skul­le kun­na bli till­gäng­li­ga­re.

* Tyd­li­ga­re in­for­ma­tion om att led­sa­ga­re går in gra­tis.

* Per­so­ner som har svårt med kö­er får gå in ge­nom an­nan en­tré.

* Ljud­däm­pan­de mat­tor och tex­tili­er kan an­vän­das i hög­re grad,.

* Mässvär­dar i hal­lar­na som kan sva­ra på frå­gor.

* Vis­sa be­sö­ka­re med funk­tions­ned­sätt­ning får gå in på bransch­da­gar när det in­te är så trångt. är li­ka vik­tigt.

Mag­nus Alkarp på­pe­kar att det rör sig om två pro­blem: till­gäng­lig­het för funk­tions­hind­ra­de be­sö­ka­re och de funk­tions­hind­ra­de för­fat­tar­nas möj­lig­het att del­ta.

– Det är omöj­ligt att pra­ta om ge­ne­rel­la lös­ning­ar ef­tersom det är frå­ga om så skil­da sjuk­do­mar el­ler till­stånd men man mås­te li­da en mo­nu­men­tal brist på fan­ta­si el­ler kom­mu­ni­ka­tions­för­må­ga för att in­te kun­na lö­sa pro­ble­men, och det med gans­ka enk­la me­del. I det förs­ta fal­let finns det gott om pa­ti­en­t­or­ga­ni­sa­tio­ner man kan sam­rå­da med, och i det and­ra fal­let – del­ta­gar­na – räc­ker det med att lyf­ta på lu­ren. Vad skul­le det in­ne­bä­ra om Bok­mäs­san sat­sa­de mer på till­gäng­lig­he­ten?

– Lit­te­ra­tu­ren, lik­som till­gång­en till den, är i grun­den en de­mo­kra­ti­frå­ga. Möj­lig­he­ter­na för al­la, oav­sett funk­tions­för­må­ga, att va­ra del­ak­ti­ga är ex­tra vik­tigt när det hand­lar om det fria or­det, sva­rar Mag­nus Alkarp.

Fri­da Ed­man, mäs­s­an­sva­rig för Bok­mäs­san, me­nar att man för­sö­ker an­pas­sa så gott det går för oli­ka be­hov. Bland an­nat finns hör­sels­ling­or, rull­sto­lar går att lå­na, och led­sa­ga­re kom­mer in gra­tis.

VAD GÄL­LER KRITIKEN från Stina Nils­son Bas­sell, som ne­kats att skic­ka en er­sät­ta­re, har Bok­mäs­san fört en di­a­log med hen­ne och med för­la­get.

– Vi har ta­git del av den kritiken, och även av kritiken mot ljus- och ljud­ni­vå­er. Se­dan är Bok­mäs­san ett stort och svuls­tigt ar­range­mang, och jag har stor för­stå­el­se för om den kan upp­le­vas som stö­kig och brö­tig bå­de ljus- och ljud­mäs­sigt, och att det finns de som av den an­led­ning­en in­te kan be­sö­ka oss. Vi tar tack­samt emot al­la tips vi kan få på det om­rå­det för att för­bätt­ra oss.

Bild: HEN­RIK BJÖRNSSON/ARKIV

SVÅRTILLGÄ­NGLIGT. Bok­mäs­san är en be­svär­lig mil­jö för funk­tions­hind­ra­de.

KRI­TISK. Lena Pe­ters­son fick pa­nik förs­ta gång­en hon be­sök­te Bok­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.