Ett barn har dött. Falkenberg är i sorg. Nu be­hö­ver många por­tar stå öpp­na för dem som öpp­nat si­na hjär­tan.

ETT BARN HAR DÖTT. Sor­gen ri­ver och sli­ter. Al­la som har öpp­na­de si­na hjär­tan be­hö­ver nu tid att lä­ka. Stå re­do för varand­ra.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

SIGNERAT 10/11. Reg­net bör­jar fal­la, just som det värs­ta av be­sked kom­mer. Kväl­len känns med ens mör­ka­re, luf­ten tyng­re att an­das. Kans­ke är det som nå­gon skri­ver, att till och med äng­lar­na grå­ter.

Men him­len skul­le ju in­te få ho­nom än! In­te den mör­ka Ätran hel­ler! Det är så det känns. Sor­ge­be­ske­det ri­ver och sli­ter i brös­tet.

HUR HITTAR MAN ord när ett barn är dött? När dra­mats upp­lös­ning blir det al­la fruk­ta­de mest.

Det är fre­dag kväll och al­las tan­kar går först och främst till de an­hö­ri­ga.

Men de är in­te en­sam­ma i sin sorg. He­la Falkenberg de­lar den med dem. Sto­ra de­lar av lan­det fak­tiskt. Kon­do­le­an­ser­na fyl­ler de so­ci­a­la me­di­er som bi­dra­git till att sam­la män­ni­skor.

Dan­tes öde har be­rört så många. En­ga­ge­rat så många.

– I den­na sor­gens stund får vi för­sö­ka sö­ka styr­ka och tröst i den om­tan­ke och det en­ga­ge­mang som så många vi­sat de se­nas­te da­gar­na, sä­ger kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

Och visst har det ena­stå­en­de en­ga­ge­mang­et från lo­kal­sam­häl­le, mi­li­tär, po­lis, fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner och många, många fler vi­sat vad vi förmår åstad­kom­ma när det verk­li­gen gäl­ler. Sö­kan­det ef­ter Dan­te har vi­sat vil­ken kraft vi be­sit­ter ge­men­samt. In­te minst Fal­ken­bergs otro­li­ga sam­man­håll­ning har be­rört al­la dem som ström­mat hit från he­la lan­det för att hjäl­pa till.

DEN STÖRSTA INSATSEN i fan­tas­tis­ka Mis­sing Pe­oples histo­ria är över. Al­la de män­ni­skor som har öpp­nat si­na hjär­tan be­hö­ver nu tid att lä­ka. För­äld­rar kan be­hö­va stöd att ta­la med si­na barn. Många be­hö­ver en plats att sör­ja och pra­ta till­sam­mans. Kom­mun står be­redd.

REDAN I HELGEN kan för­äld­rar till barn på Dan­tes sko­la, Hjorts­berg, hö­ra av sig. På mån­da­gen står kris­team på plats för att mö­ta ele­ver­na.

”Vi har nu star­tat upp psy­ko­so­ci­a­la stödin­sat­ser. Stöd till all­män­het och till per­so­ner som del­ta­git i sökin­sat­ser finns nu att till­gå i FF:S klubb­lo­kal i Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na där Mis­sing Pe­op­le Swe­den har haft sin sam­lings­plats.” Så ly­der ett vik­tigt med­de­lan­de från Fal­ken­bergs kom­mun.

ATT KYRKORNAS POR­TAR står öpp­na i helgen är själv­skri­vet. Kyr­kans jour­tjänst står re­do.

Och på fre­da­gen sam­la­des män­ni­skor till en spon­tan ljus­ma­ni­fes­ta­tion vid tor­get. Ge­men­skap som gör skill­nad.

PRECIS SOM INGEN sten var för li­ten för att lyf­ta på i sö­kan­det ef­ter Dan­te, är ing­ens sorg för obe­tyd­lig. Och nu är tid att ta hand om varand­ra.

Det finns män­ni­skor som i da­gens rå­kal­la kli­mat fny­ser åt hand­hjär­tan och hå­nar god­het. Men det finns skäl till var­för kär­leks­bud­ska­pet är det största i den re­li­gi­on vi byggt vå­ra vär­de­ring­ar på. Kär­lek är in­te vek­het, det är styr­ka. Kär­lek kan för­flyt­ta berg. Med­mänsk­lig kär­lek och om­sorg är de vik­ti­gas­te bygg­ste­nar för ett väl­fun­ge­ran­de sam­häl­le. Det har sö­kan­det ef­ter Dan­te på­mint om. Låt oss bä­ra den tan­ken med oss.

Bild:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.