Hö­gerns skol­po­li­tik går i kon­kurs

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

VAR­BERG. Nu har det pri­va­ta ut­bild­nings­fö­re­ta­get Mi­roi gått i kon­kurs. 110 ele­ver be­rörs i Var­berg och vår kom­mu­na­la vux­en­ut­bild­ning tving­as gå in och stä­da upp. In­te nog med att Mi­roi fus­kat och lå­tit ele­ver sit­ta i tim­mar och an­ting­en in­te gö­ra nå­got vet­tigt el­ler i ”bäs­ta fall” tit­ta på film, så har fö­re­ta­get ge­ne­re­rat mång­mil­jon­be­lopp i vins­ter. Dess­utom seg­lar ägar­na iväg på sin räk­mac­ka och läm­nar in­te ba­ra ele­ver och sin per­so­nal i stic­ket, ut­an ock­så skul­der på 130 mil­jo­ner kro­nor. Skul­der­na får vi skat­te­be­ta­la­re stå för.

Så går det till i det ka­pi­ta­lis­tis­ka och li­be­ra­la Sve­ri­ge, med sin li­be­ra­la ex­tre­mis­tis­ka skol­po­li­tik. Tron på den pri­va­ta marknaden får in­te ifrå­ga­sät­tas och vi som kri­ti­se­rar det­ta van­sin­ne upp­ma­nas att flyt­ta till Nord­ko­rea. Det kom­mer vi för­stås in­te att gö­ra. Vi äls­kar Sve­ri­ge. Det är vårt land och vi kom­mer att fort­sät­ta med vår kri­tik och en­vist häv­da att all ut­bild­ning som gäl­ler grund­läg­gan­de ut­bild­ning­ar: för­sko­la, grund­sko­la och gym­na­si­um skall ut­fö­ras av sam­häl­let och att inga pri­va­ta fö­re­tag ska få fö­re­kom­ma.

Vi i K-var­berg fort­sät­ter krä­va att all sko­la, vård och om­sorg åter­kom­mu­na­li­se­ras. Det är ock­så vår plikt gente­mot vå­ra väl­ja­re.

Bengt Jo­hans­son

Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et Var­berg

Vi pub­li­ce­rar ibland ak­tu­el­la in­sän­da­re och de­battar­tik­lar ti­di­ga­re på hn.se än i pap­pers­tid­ning­en. Läs de se­nas­te åsik­ter­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.