Ode­mo­kra­tiskt be­slut av C, M, KD och SD

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

FALKENBERG. En ny för­dju­pad över­sikts­plan för Fal­ken­bergs nor­ra och söd­ra kust har be­slu­tats i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Bland an­nat in­ne­hål­ler den en dras­tisk ex­plo­a­te­ring av Långa­sand. För den som grans­kar det­ta ären­de blir det up­pen­bart att C, M, KD och SD age­rat myc­ket ode­mo­kra­tiskt i den­na frå­ga.

UNDER AR­BE­TET MED en för­dju­pad över­sikts­plan ska kom­mu­nen ge­nom­fö­ra sam­råd med Läns­sty­rel­sen, kom­mu­na­la or­gan (t ex nämn­der) och bo­en­de. Det­ta har gjorts på ett fö­re­döm­ligt sätt av kom­mu­nens tjäns­te­män på sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en.

Samt­li­ga in­kom­na syn­punk­ter på ut­ställ­ning­en har va­rit ne­ga­ti­va till en dras­tisk ex­plo­a­te­ring av Långa­sand. Läns­sty­rel­sen är starkt ne­ga­tiv. Mil­jöoch häl­so­skydds­nämn­den är ne­ga­tiv. Bygg­lovs­nämn­den är ne­ga­tiv. Al­la pri­vat­per­so­ner som läm­nat syn­punk­ter är ne­ga­ti­va. Ingen är po­si­tiv.

Som skäl för att an­ta en mer var­sam ut­veck­lings­takt av Långa­sand anges en mängd ar­gu­ment. Be­va­ran­de av riks­in­tres­sen en­ligt mil­jö­bal­ken, okla­ra kon­se­kven­ser för dag­vat­ten, ho­ta­de få­gel­ar­ter som är skyd­da­de av Eu-di­rek­tiv, bi­o­top­skydd, dras­tisk för­änd­ring av land­skaps­bil­den, mins­kan­de av vär­de­full jord­bruks­mark, mins­kad till­gäng­lig­het för rör­ligt fri­lufts­liv mm. Det anges ock­så ris­ker för att kring­lig­gan­de sam­häl­len som Slö­inge och He­berg kom­mer att få för­säm­rad ser­vice på sikt.

ALLT DET­TA TAR sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en hän­syn till när de över­läm­nar sitt för­slag till plan till po­li­ti­ker­na. I kom­mun­full­mäk­ti­ge väl­jer dock ovan nämn­de par­ti­er att helt strun­ta i det­ta och rös­tar ige­nom ett för­slag som går helt emot den de­mo­kra­tis­ka pro­cess som skett under för­ar­be­tet.

Som in­ne­vå­na­re i kom­mu­nen känns det bå­de läs­kigt och sorg­ligt att ha po­li­ti­ker som in­te sät­ter sig in i ären­den och väl­jer att gå emot så­väl Läns­sty­rel­se, nämn­der och med­bor­ga­re. In­te minst när det gäl­ler en ex­plo­a­te­ring som ald­rig kan gö­ras ogjord igen. Var­för ens ge­nom­fö­ra sam­råd när inga syn­punk­ter från nå­gon tas hän­syn till vid be­slu­tet? Or­det sken­de­mo­kra­ti lig­ger nä­ra till hands.

Fred­rik Wet­ter­strand

Bild: ELIN PALMBORG

LÅNGA­SAND. Som skäl för att an­ta en mer var­sam ut­veck­lings­takt av Långa­sand anges en mängd ar­gu­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.