Nej till ung­doms­hem i Valinge

Hallands Nyheter - - Ordet är fritt -

VALINGE. Det är var­ken ge­nom­tänkt el­ler ac­cep­ta­belt att star­ta ett ung­doms­hem för ung­do­mar med psy­ko­so­ci­a­la pro­blem såsom miss­bruk och/el­ler kri­mi­na­li­tet di­rekt i an­slut­ning till för­sko­la, lek­plats och tät be­byg­gel­se. I en ar­ti­kel som HN pub­li­ce­ra­de kan al­la lä­sa att det pla­ne­ras att öpp­na ett ung­doms­hem i Valinge by.

ARTIKELN fram­stäl­ler byg­dens oro som över­dri­vet och i slu­tet har skri­ben­ten tol­kat att de som in­ter­vju­as är mind­re oro­li­ga vil­ket in­te stäm­mer. Vi får ve­ta att fö­re­stån­da­ren tyc­ker att byg­dens in­vå­na­re in­te har nå­got med verk­sam­he­ten att gö­ra. Tvärtom kän­ner vi. I bygg­lov­san­mä­lan som skic­kats ut till ett få­tal fas­tig­he­ter står det att ung­doms­hem­met kom­mer be­hand­la ung­do­mar med psy­ko­so­ci­a­la pro­blem såsom ”be­gyn­nan­de”

ung­doms­hem in­te kla­rat av si­na upp­drag som slu­tat med att män­ni­sko­liv släckts allt­för ti­digt t ex i Dero­me och Möln­dal på­ver­kar na­tur­ligt­vis vår käns­la. Oro och makt­lös­het tar över käns­lan av trygg­het och triv­sel. Det bris­tan­de in­tres­set hos ägar­na att in­for­me­ra och be­rät­ta om verk­sam­he­ten är oro­väc­kan­de. I artikeln kan vi lä­sa att fö­re­stån­da­ren läg­ger allt an­svar på oss att bli in­for­me­ra­de ge­nom att till ex­em­pel dy­ka upp när nå­gon va­rit vid fas­tig­he­ten och klippt grä­set. Hur of­ta har gräs­klipp­ning va­rit ak­tu­ell den här som­ma­ren? Vi har hel­ler in­te ve­tat nå­got om in­rikt­ning på ung­doms­hem­met ti­di­ga­re och där­för in­te haft an­led­ning att va­ra oro­li­ga och knac­ka på. Ett ung­doms­hem för, en­ligt bygg­lov­san­sö­kan, ung­do­mar med psy­ko­so­ci­a­la pro­blem såsom miss­bruk och kri­mi­na­li­tet i an­slut­ning till mö­tes­plats och för­sko­la någ­ra me­ter ut­an­för de­talj­pla­ne­rat om­rå­de är var­ken ge­nom­tänkt el­ler ac­cep­ta­belt.

Oro­li­ga in­vå­na­re i Valinge

Bild: ANNIKA KARLBOM

VALINGE. In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker in­te att det är ge­nom­tänkt att star­ta ett ung­doms­hem nä­ra en för­sko­la, lek­plats och tät be­byg­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.