Kom­man­de ka­da­ver­lukt oro­ar by­bor

Hallands Nyheter - - Varberg - STAFFAN GUSTAFSSON 010-471 54 25 staffan.gustafsson@hn.se

Slaktav­fall från he­la Västsve­ri­ge kan kom­ma att las­tas om i den lil­la byn Syl­linge väs­ter om Veddige.

Längs vägen mel­lan Värö och Veddige lig­ger den lil­la byn Syl­linge. Här pla­ne­rar fö­re­ta­get Svensk Lant­brukstjänst AB att sät­ta upp en ny om­last­nings­cen­tral för så kal­la­de ”ani­ma­lis­ka bi­pro­duk­ter”.

Slaktav­fall och ka­da­ver från själv­dö­da djur som sam­lats in från oli­ka går­dar ska las­tas om. Den så kal­la­de ”rå­va­ran” trans­por­te­ras se­dan vi­da­re till Kon­vex AB:S fa­bri­ker i Karlsko­ga och Käv­linge. Det rör sig om to­talt om­kring 26 000 ton ani­ma­lis­ka bi­pro­duk­ter per år som sam­las in i Hal­land, syd­väst­ra Små­land och Väst­ra Gö­ta­land. Av­hämt­ning ska en­ligt fö­re­ta­gets an­mä­lan ske dag­li­gen.

Svensk Lant­brukstjänst skri­ver att det har va­rit svårt att hit­ta en plats för verk­sam­he­ten. He­la nio för­sök har gjorts i Var­bergs­om­rå­det, men det har bli­vit nej över­allt. Or­sa­ker­na har va­rit bland an­nat oro för lukt, ökad trans­port i om­rå­det och att grann­säm­jan ska på­ver­kas ne­ga­tivt.

Men nu har Svensk Lant­brukstjänst allt­så hit­tat mar­kä­ga­ren Mats Jo­hans­son på Hjör­ne gård som är be­redd att upp­lå­ta en marky­ta för verk­sam­he­ten.

DE BO­EN­DE I SYL­LINGE är dock be­kym­ra­de, och or­sa­ker­na är fle­ra. Den främs­ta or­sa­ken är den för­vän­ta­de stan­ken.

– Tänk dig till ex­em­pel om det blir så varmt som det var i som­ras, sä­ger Per-er­ik Jo­hans­son som bor en bit bort längs vägen.

Han be­fa­rar att han kan kom­ma att be­fin­na sig i vind­rikt­ning­en för stan­ken från djur­ka­da­ver och är ock­så oro­ad över hur det­ta kan kom­ma att på­ver­ka vär­det på hans hus.

– Man kan ock­så frå­ga sig om det­ta ris­ke­rar att på­ver­ka grund­vatt­net. Jag har själv en grävd brunn, sä­ger han.

Den för­vän­tat otäc­ka stan­ken be­fa­ras ock­så in­ne­bä­ra ett be­kym­mer för häst­ä­gar­na i om­rå­det.

– Häs­tar har ett väl­digt käns­ligt lukt­sin­ne och kan re­a­ge­ra väl­digt starkt på luk­ten av djur­ka­da­ver. I värs­ta fall kan det in­ne­bä­ra att de grips av pa­nik och ru­sar okon­trol­le­rat ut i tra­fi­ken, sä­ger An­na Kon­tio som har sin gård med fem häs­tar i när­he­ten.

Men An­na Kon­tio un­der­stry­ker att det är vik­tigt att verk­sam­he­ten finns.

– Svensk Lant­brukstjänsts tjäns­ter är ju jät­te­vik­ti­ga, in­te minst för oss häst­ä­ga­re. Men det­ta bor­de lig­ga på nå­gon typ av in­du­stri­om­rå­de, tyc­ker An­na Kon­tio.

Mar­kä­ga­ren Mats Jo­hans­son, som själv bor tvärs över vägen från den pla­ne­ra­de om­last­nings­sta­tio­nen, tror dock att far­hå­gor­na kring luk­ten är över­driv­na.

– Jag tror in­te att det kom­mer att va­ra någ­ra pro­blem för män­ni­skor. Man ska va­ra no­ga med att sä­ga att det hand­lar om slut­na con­tain­rar som las­tas över från en­kel­bi­lar till bi­lar som tar fy­ra–fem con­tain­rar. Här lyfts in­te på någ­ra lock el­ler så och all­ting är no­ga re­gle­rat och ut­förs av yr­kes­män­ni­skor.

NÄR DET GÄL­LER på­ver­kan på häs­tar är han mer osä­ker.

– Det får mil­jö och häl­sa och Svensk Lant­brukstjänst re­da ut, jag kan in­te häs­tar, sä­ger han.

Li­sa Jo­hans­son, som hand­läg­ger ären­det hos kom­mu­nens mil­jö- och häl­so­skydds­för­valt­ning, me­nar att ären­det har väckt star­ka käns­lor.

– Men det här är egent­li­gen ingen­ting nytt. Om­last­ning­en har fun­nits i Hun­nestad ti­di­ga­re men fick flyt­tas när de­po­nin där slut­täck­tes, sä­ger hon.

Li­sa Jo­hans­son be­rät­tar ock­så att kom­mu­nen har för­sökt att hit­ta lämp­lig mark åt om­last­nings­sta­tio­nen.

– Men en så­dan här verk­sam­het är in­te all­de­les lätt­pla­ce­rad. Det ska va­ra nä­ra till mo­tor­vä­gen och helst in­te för myc­ket bo­stä­der om­kring, sä­ger hon.

Gran­nar­na har fått fram till den 19 no­vem­ber på sig att kom­ma in med si­na syn­punk­ter, men den tids­fris­ten kan kom­ma att för­läng­as, en­ligt Jo­hans­son.

HN har sökt Svensk Lant­brukstjänst för en kom­men­tar.

Bild: ANNIKA KARLBOM

KRITISKA. Per-er­ik Jo­hans­son och An­na Kon­tio är två av de orts­bor som re­a­ge­rat på pla­ner­na för en om­last­nings­sta­tion för ani­ma­lis­ka bi­pro­duk­ter i Syl­linge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.