Var­bergs sko­lor är bäst i Hal­land

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Var­berg är Hal­lands bäs­ta skol­kom­mun en­ligt Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga rank­ning. Men kom­mu­nen har tap­pat jäm­fört med 2016 då den var näst bäst i lan­det.

Lä­rar­för­bun­det ut­ser var­je år ”Bäs­ta skol­kom­mun”. Un­der­sök­ning­en byg­ger på sta­tistik från SCB, Sta­tis­tis­ka central­by­rån, och Skol­ver­ket, samt på sta­tistik som är ge­men­samt fram­ta­gen av Lä­rar­för­bun­det och ar­bets­gi­va­re­or­ga­ni­sa­tio­nen Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, SKL.

VAR­BERG HAMNADE i år på plats 15. För­ra året var kom­mu­nens pla­ce­ring 9 och 2016 num­mer 2.

– Vi har fort­fa­ran­de väl­digt bra re­sul­tat även om vi har hal­kat ner. Var­för vi har gjort det får vi tit­ta på, sä­ger Mi­cael Åkes­son (M), ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den.

I rank­ning­en har Lä­rar­för­bun­det valt att tit­ta när­ma­re på 13 oli­ka ka­te­go­ri­er som till ex­em­pel re­sur­ser, ut­bil­da­de lä­ra­re, lärar­tät­het, fris­ka lä­ra­re, lön och me­rit­vär­de. Den ka­te­go­ri som Var­berg lyc­kas bäst i är ut­bil­da­de lä­ra­re. Där är kom­mu­nen på plats 13 av de 290 kom­mu­ner­na. En för­bätt­ring med 13 pla­ce­ring­ar från för­ra året.

NÄR DET GÄL­LER fris­ka lä­ra­re har Var­berg där­e­mot tap­pat. Från plats 136 för­ra året till plats 166 i år. Största ra­set har in­träf­fat i ka­te­go­rin hur många ele­ver som kla­rar gym­na­si­et på tre år. Från plats 118 för­ra året kom Var­berg på plats 210 i år.

– Jag har mi­na tan­kar kring vad det kan be­ro på men jag vill in­te spe­ku­le­ra, sä­ger Mi­cael Åkes­son.

Var­bergs kom­mun har under fle­ra år ar­be­tat in­ten­sivt med ut­veck­lings­ar­be­te. Nå­got som bru­kar lö­na sig i des­sa och and­ra lik­nan­de rank­ning­ar.

I ka­te­go­rin re­sur­ser tap­par Var­berg ock­så i år. Från plats 121 till plats 157.

Bild: STEFAN BENNHAGE/ARKIV

RANKAR. Lä­rar­för­bun­det ut­ser var­je år Sve­ri­ges bäs­ta skol­kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.