Nya hy­res­rät­ter i Träslöv

Hallands Nyheter - - Varberg - MOA CARLS­SON moa.carls­son@hn.se

Tre hy­res­hus med sam­man­lagt tolv lä­gen­he­ter är pla­ne­ra­de att byg­gas i Träslövs träd­gårds­stad. Hu­sen ska byg­gas i Dero­mes nya fa­brik i Värö ef­ter ett nytt kon­cept.

I om­kring tre år har det byggts i det nya om­rå­det Träslövs träd­gårds­stad, el­ler Ar­bo­re­tum som det ock­så kal­las. Nu pla­ne­ras för yt­ter­li­ga­re tre hy­res­hus. I tis­dags skic­ka­de Dero­me hus AB in en bygg­lov­san­sö­kan om att få byg­ga tre mind­re två­vå­nings­hus.

– DET HÄR är helt nytt. Vi bör­ja­de pra­ta om hy­res­hu­sen strax ef­ter se­mestern, sä­ger Lars Carn­mark, pro­jekt­le­da­re på Dero­me mark och bo­stad.

Hu­sen kom­mer ha li­te oli­ka ut­form­ning. Det ena hu­set ska in­ne­hål­la två­or och i res­te­ran­de hus ska det fin­nas tre­or. To­talt ska hu­sen rym­ma tolv lä­gen­he­ter. Hu­sen kom­mer byg­gas i fö­re­ta­gets nya fa­brik i Värö. De byggs i mo­dul­block och är helt fär­di­ga in­vän­digt.

– Det är ett nytt kon­cept och ett sätt att byg­ga pris­vär­da hy­res­rät­ter, sä­ger Lars Carn­mark.

HAN HAR för­hopp­ning­ar om att hu­sen kom­mer stå kla­ra hös­ten 2019. Lä­gen­he­ter­na kom­mer då fin­nas för ut­hyr­ning hos Dero­me för­valt­ning.

Rit­ning på ett av hu­sen som pla­ne­ras att upp­fö­ras i Träslöv.

Bild: DERO­ME MARK OCH BO­STAD

SKISS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.