Fri till­gång till bib­li­o­te­ket

Hallands Nyheter - - Varberg - ELSA HENRIKSDOTTER

Veddige bib­li­o­tek ha­kar på tren­den och in­för meröp­pet. Från och med i dag kan du be­sö­ka bib­li­o­te­ket när du vill.

– Det hand­lar in­te om att dra ner på per­so­nal el­ler öp­pet­ti­der. Det kom­mer att va­ra som det är nu. Men vi vill till­han­da­hål­la en ex­tra ser­vice som ger be­sö­kar­na möj­lig­het att gå till bib­li­o­te­ket även när det in­te är be­man­nat, sä­ger Lo­ren­za Pal­ma­ri­ni, en­hets­chef för lo­kal­bib­li­o­te­ken i Var­berg.

Kon­cep­tet in­ne­bär att bib­li­o­te­kets lo­ka­ler är till­gäng­li­ga från nio på mor­go­nen till tio på kväl­len, trots att per­so­na­len gått hem.

– Man be­hö­ver ak­ti­ve­ra sitt bib­li­o­tekskort så att det re­gi­stre­ras för meröp­pet. Se­dan kan man gå till bib­li­o­te­ket bå­de på hel­ger och ef­ter or­di­na­rie öp­pet­ti­der, sä­ger Lo­ren­za Pal­ma­ri­ni.

ATT BIBLIOTEKEN IN­FÖR meröp­pet här­rör från ett po­li­tiskt be­slut fat­tat under 2015. Bib­li­o­te­ket i Bua blev först ut med meröp­pet och för­ra året var det Rolfstorps tur. Kom­mu­nen har som mål­sätt­ning att öpp­na meröp­pet på ett nytt bib­li­o­tek var­je år.

– Visst var vi var oro­li­ga för ska­de­gö­rel­se i bör­jan. Men det har in­te hänt. Folk är må­na om sitt bib­li­o­tek och för­tro­en­det vi ger dem, sä­ger Lo­ren­za Pal­ma­ri­ni. Och kon­cep­tet är po­pu­lärt. – Vi har till och med sett att be­sö­ka­re i Bua stämp­lat in på julaf­ton, be­rät­tar hon.

DET ÄR EN­DAST be­sö­ka­re från 18 års ål­der som kan få sitt bib­li­o­tekskort ak­ti­ve­rat.

– Det be­ror på att den per­so­nen som kom­mer in ock­så är an­sva­rig, sä­ger Lo­ren­za.

Vid 10.30 i dag in­vi­ger kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Christo­fer Ber­gen­block meröp­pet på Veddige bib­li­o­tek med tår­ta och kaf­fe.

Bild: JENNIE PERSSON

FLEXIBELT. Lo­ren­za Pal­ma­ri­ni hop­pas att fler ska be­sö­ka bib­li­o­te­ket när man in­te be­hö­ver lå­sa sig vid de or­di­na­rie öp­pet­ti­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.