Över 600 bön­der har sökt kris­stöd

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MARIE HEBELIUS SVAHN 010-471 52 66 marie.hebelius.svahn@hn.se

Ef­ter som­ma­rens ex­tre­ma tor­ka har det in­kom­mit an­sök­ning­ar om kris­bi­drag från tu­sen­tals bön­der. 645 jord­bruks­fö­re­tag i Hal­land har sökt bi­dra­get som lig­ger på 420 kro­nor per dju­ren­het.

645 hal­länds­ka bön­der har sökt kris­stöd ef­ter som­ma­rens tor­ka. En av dem är Bengt Svens­son på Tör­lans lant­bruk i Tvååker. – Vi är i stort be­hov av peng­ar­na, sä­ger mjölk­bon­den.

Re­ge­ring­en be­slu­ta­de i som­ras att av­sät­ta 400 mil­jo­ner i ett na­tio­nellt kris­stöd för 2018. Peng­ar­na ska gå till de jord­bruks­fö­re­ta­ga­re som har kor och får. In­te till gris­pro­du­cen­ter. Re­ge­ring­en drog en lin­je till för­mån för de djur som är be­ro­en­de av grov­fo­der (gräs, hö, en­si­lage mm).

I he­la Sve­ri­ge var 13 500 be­rät­ti­ga­de till stöd. 13 105 har sökt, vil­ket ta­lar för att be­ho­vet är stort. Av Hal­lands cir­ka 3 000 jord­bruks­fö­re­tag har 645 sökt bi­dra­get.

Det hand­lar dock in­te om någ­ra jät­te­sum­mor till var och en. Stö­det till var­je dju­ren­het (en ko äld­re än ett år är en en­het, ett får 0,15 en­he­ter) be­räk­nas till 420 kro­nor.

Stö­det re­gle­ras av EU. Max­be­lop­pet är 15 000 eu­ro el­ler drygt 150000 kro­nor under en treårs­pe­ri­od. Ett fak­tum som miss­gyn­nar rik­tigt sto­ra går­dar som till ex­em­pel Wap­nö i Halm­stad, som har tu­sen­tals mjölk- och kött­kor och många an­ställ­da att av­lö­na.

Bengt Svens­son i Tvååker har to­talt 550 nöt­djur, varav 280 är mjölk­kor, samt 250 tac­kor med lamm. Han kom­mer där­med att slå i ta­ket bi­drags­mäs­sigt.

– Jag räk­nar med att vi har cir­ka 400 dju­ren­he­ter ba­ra vad gäl­ler nöt­kre­a­tu­ren, sä­ger han.

BENGT SVENS­SON DRIVER går­den till­sam­mans med Ulf Persson. De har be­räk­nat att tor­kan har kostat dem två mil­jo­ner kro­nor i sänk­ta skör­dar och för­dubb­la­de fo­der­pri­ser.

– Bi­dra­get täc­ker in­te på långa vägar, men vi är tack­sam­ma för allt vi kan få, sä­ger han.

Går­den om­sat­te 18 mil­jo­ner kro­nor för­ra året och fö­re­ta­get gjor­de ett re­sul­tat på 1,3 mil­jo­ner kro­nor.

– Men i år är det risk för för­lust, sä­ger han.

29 ok­to­ber läm­na­de Jord­bruks­ver­ket in ett för­slag till över­gångs­re­ge­ring­en om hur den and­ra de­len av kris­stö­det för 2019 ska se ut. För­sla­get in­ne­hål­ler två de­lar, en för­de­lad på hi­sto­risk för­bruk­ning av die­sel och en för­de­lad på an­ta­let djur.

STÖ­DET FÖR 2019 är näs­tan dub­belt så stort som det för 2018 – 760 mil­jo­ner kro­nor. Det to­ta­la bi­dra­get är allt­så näs­tan 1,2 mil­jar­der kro­nor.

– Där­med det högs­ta be­lopp som nå­gon­sin be­ta­lats ut av en re­ge­ring, sä­ger An­ders Ri­chards­son, ord­fö­ran­de för LRF i Hal­land.

An­ders Ri­chards­son är gris­bon­de och me­nar att även des­sa bön­der bor­de få en del av ka­kan ef­tersom skör­dar­na slog så fel.

– Ab­so­lut. Tor­kan har sla­git hår­dast på spann­måls­si­dan och gri­sar äter hund­ra pro­cent spann­mål, sä­ger han.

Käl­la: JORD­BRUKS­VER­KET, LRF Bild: ANNIKA KARLBOM

En­ligt LRFS:S se­nas­te rap­port blev spann­måls­skör­dar­na 30-70 pro­cent läg­re än nor­malt. Där­med har Sve­ri­ge gått från att va­ra ett ex­port­land till att bli ett im­port­land. Det eko­no­mis­ka lä­get spås ge flerå­ri­ga ef­fek­ter för många fö­re­ta­ga­re. VILL HA STÖD. Bengt Svens­son på Tör­lans lant­bruk är en av 645 bön­der i Hal­land som sökt det stat­li­ga kris­stö­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.