Sor­gens kväll ef­ter att

FALKENBERG: KROP­PEN HITTADES VID KRAFTSTATIONEN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Poj­ken hittades vid 15.40 i Ätran, vid damm­luc­kor­na vid Her­tings kraft­sta­tion.

– Mi­na tan­kar går i den­na svå­ra stund till Dan­tes fa­milj och an­hö­ri­ga, sa Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­om­rå­des­chef i Falkenberg.

– Vi har ar­be­tat med al­la me­del för att hit­ta poj­ken, men ty­värr åter­fanns han in­te vid liv, fort­sat­te en märk­bart be­rörd Chris­ter Bart­holds­son vid en press­in­for­ma­tion kloc­kan 17.15 ut­an­för Vin­bergs för­sam­lings­hem som va­rit en sam­bands­cen­tral för sök­ar­be­tet.

Han vil­le in­te när­ma­re gå in på vem som hit­ta­de poj­ken, med hän­syn till en­skild, men kun­de kon­sta­te­ra att det in­te i det här fal­let var Mis­sing Pe­op­le.

– Vi är oer­hört tack­sam­ma och rör­da av det stöd som all­män­he­ten vi­sat un­der de här da­gar­na, sa Chris­ter Bart­holds­son.

Ätran har de se­nas­te da­gar­na va­rit fö­re­mål för po­li­sens in­tres­se, dels för att vis­sa fynd pe­ka­de åt det hål­let, dels där­för att det fanns en up­pen­bar risk att poj­ken ta­git sig till det om­rå­det som in­te lig­ger allt­för långt ifrån hans hem på Tr­ö­inge­berg.

PO­LI­SEN HA­DE INRIKTAT sitt sö­kan­de, ef­ter er­fa­ren­he­ter hur för­svun­na barn kan rö­ra sig, i ett om­rå­de som sträck­te sig 4,5 kilo­me­ter åt al­la håll från den plats där poj­ken se­nast iakt­togs, vid hem­met på Tr­ö­inge­berg i tis­dags ef­ter­mid­dag. Man ha­de, med hjälp av al­la fri­vil­li­ga, sökt ige­nom un­ge­fär 85 pro­cent

Tolvå­ri­ge Dan­te, som va­rit för­svun­nen se­dan i tis­dags, på­träf­fa­des på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen av­li­den. Ing­et ty­der på att nå­got brott lig­ger bakom hans död.

* Kom­mu­nen med­de­lar att man ak­ti­ve­rat psy­ko­so­ci­a­la stödin­sat­ser på oli­ka ni­vå­er. Stöd till all­män­het och till per­so­ner som del­ta­git i sökin­sat­ser finns att till­gå i FFF:S klubb­lo­kal i Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na där Mis­sing Pe­op­le haft sin sam­lings­plats. * Sko­lors kris­team är re­dan ak­ti­ve­ra­de, och vid sko­lor som är när­ma­re be­rör­da kom­mer ele­ver er­bju­das stöd ef­ter hel­gen. Fal­ken­bergs kyr­ka hålls öp­pen för all­män­he­ten lör­dag och sön­dag 09.00-20.00.

PO­LI­SENS BE­SKED. En på­tag­ligt be­rörd Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­om­rå­des­chef, med­de­la­de den tra­gis­ka ut­gång­en vid en press­kon­fe­rens kloc­kan 17.15 i går: ”Mi­na tan­kar går i den­na svå­ra stund till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.