Dan­te hit­tats död

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅKAN BERGSTRÖM PÄR LINDQVIST

av det om­rå­det när poj­ken på­träf­fa­des död. Han hittades i Ätran på en plats där han kans­ke in­te drunk­nat men dit vatt­net fört ho­nom.

FÖR PO­LI­SENS DEL fort­sät­ter nu den för­un­der­sök­ning som är in­ledd, men Bart­holds­son var nog­grann med att på­pe­ka att ingen­ting ta­lar för att ett brott lig­ger bakom döds­fal­let.

På plats vid fre­dags­kväl­lens press­in­for­ma­tion var ock­så kom­mu­nens fö­re­trä­da­re, kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son och skol­che­fen Sti­gert Pet­ters­son. Ock­så de be­to­na­de i käns­lo­sam­ma or­da­lag hur rör­da de var av al­la fri­vil­li­gas in­sat­ser och hjälp­sam­het, sam­ti­digt som de i den­na sor­gens stund ut­tryck­te sin om­tan­ke om Dan­tes an­hö­ri­ga.

– Vi går nu ock­så ut till för­äld­rar på Hjorts­bergs­sko­lan där poj­ken gick och in­for­me­rar dem, och öpp­nar en möj­lig­het för dem att hö­ra av sig redan under helgen om de be­hö­ver pra­ta. Sko­lans kris­team är ock­så för­be­rett med stöd när ele­ver­na kom­mer till­ba­ka ef­ter helgen, sa Sti­gert Pet­ters­son.

– Kom­mu­nens psy­ko­so­ci­a­la stöd­team har ock­så dra­git igång ett ar­be­te. Vi ser ock­så till att ha om­rå­det ut­an­för ishal­len på Kristi­neslätt som en sam­lings­plats för dem som vill mö­tas och pra­ta, sa Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

– I den­na sor­gens stund får vi för­sö­ka sö­ka styr­ka och tröst i den om­tan­ke och det en­ga­ge­mang som så många vi­sat de se­nas­te da­gar­na, kon­sta­te­ra­de hon.

OCH UNDER GÅRDAGSKVÄLLEN lys­te mer än hund­ra le­van­de ljus upp Stor­tor­get, vid en min­nes­stund som drogs igång via so­ci­a­la me­di­er. Barn, ung­do­mar och vux­na stod sam­la­de med blic­kar­na mot lju­sen. En del kra­ma­de om varand­ra, and­ra sam­ta­la­de tyst, al­la märk­bart be­rör­da.

En av dem på plats var Lej­la Ky­cy­ka­liu, som ar­be­tar som lä­ra­re på Hjorts­bergs­sko­lan och som träf­fat Dan­te fle­ra gång­er.

– Jag kän­ner mest tom­het just nu. Men det känns än­då fint att al­la ställt upp och att så många bryr sig. Vi har va­rit så oro­li­ga, usch det är hemskt, sa hon.

Lej­la och hen­nes man Fis­nik fick hö­ra om sam­lings­stun­den via Fa­ce­book och åk­te di­rekt ner till tor­get.

– Vi mås­te gö­ra nå­got, så vi tog med ljus och tän­de här. Och vi är jät­te­gla­da över att bo i en så­dan här stad där man stäl­ler upp och hjälps åt. Ge­men­ska­pen är vik­tig.

Bild: OLA FOLKESSON

Dan­tes fa­milj och an­hö­ri­ga.”

Bild: PÄR LINDQVIST

MIN­NES­STUND. Tän­da ljus på Stor­tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.