Fler äld­re vill job­ba ef­ter 65

Hallands Nyheter - - Sverige - MAR­TIN YNGVE/TT

Ju när­ma­re pen­sio­nen svens­ken kom­mer, desto mer vil­lig blir hen att job­ba ef­ter 65 år. Om det är eko­no­min el­ler det so­ci­a­la som av­gör be­ror till stor del på du är man el­ler kvin­na.

I en Si­fo­un­der­sök­ning gjord på be­ställ­ning av Swed­bank anger drygt var fem­te till­frå­gad 55 till 57-åring att de pla­ne­rar att gå i pen­sion ef­ter 65. När 64–65-åring­ar­na får frå­gan sä­ger hälf­ten att de tän­ker ar­be­ta läng­re än så.

– Det kan ses som att de in­ser att de or­kar och vill job­ba kvar el­ler att de kans­ke in­te har råd att gå i pen­sion än­nu, sä­ger Swed­banks pri­va­te­ko­nom Ar­tu­ro Ar­ques.

SEX AV TIO som vill fort­sät­ta ar­be­ta ef­ter 65 anger det so­ci­a­la som hu­vud­an­led­ning. Käns­lan att va­ra be­hövd kan trum­fa kräm­por och oro för att in­te kla­ra av ett allt hög­re ar­betstem­po. I un­der­sök­ning­en är det de yng­re till­frå­ga­de, med tio år kvar till pen­sio­nen, som i hög­re grad än de äld­re oro­as av att in­te hänga med men­talt och fy­siskt.

EN TYD­LIG KLYFTA syns dock i sva­ren. För det är män­nen som i hög­re grad anger den so­ci­a­la bi­ten som en an­led­ning att fort­sät­ta ar­be­ta. En ma­jo­ri­tet av kvin­nor­na upp­ger att det är eko­no­min.

– Det är in­te så kons­tigt, kvin­nor har hi­sto­riskt sett tjä­nat mind­re än män. De drab­bas dess­utom dub­belt, för det är of­ta kvin­nor­na som har job­bat del­tid. Och det gör ju att pen­sio­nen blir läg­re, sä­ger Ar­tu­ro Ar­ques.

Un­der­sök­ning­en om­fat­tar 1 000 sva­ran­de mel­lan 55 och 64 år och ge­nom­för­des under sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.