Brist på gås till Mår­tensaf­ton

Hallands Nyheter - - Sverige - RASMUS THEDIN/TT

I dag är det Mår­tensaf­ton, vil­ket in­ne­bär gåsmid­dag för många i söd­ra Sve­ri­ge. Men an­ta­let gåsupp­fö­da­re har mins­kat dra­ma­tiskt i Sve­ri­ge och som­ma­rens vär­me har gjort att det finns fär­re gäss, vil­ket kom­mer att mär­kas på bor­den.

Från bör­jan var Mår­ten gås bör­jan på den 40 da­gar långa fas­tan som sträck­te sig fram till jul. I dag är det in­te många som fas­tar, men tra­di­tio­nen av gåsä­tan­de är fort­satt stark i söd­ra Sve­ri­ge.

Trots det­ta finns det in­te många upp­fö­da­re kvar i Skå­ne, ba­ra ett få­tal. Björn Ols­son i Mun­ka-ljung­by står för majoriteten av da­gens svens­ka upp­föd­ning.

– Gåsnä­ring­en mins­kar ju he­la ti­den, men det är det ju myc­ket pro­duk­tion som gör, sä­ger han.

För­ra året slak­ta­des 15312 gäss i Sve­ri­ge. Tio år ti­di­ga­re var den siff­ran 19 865.

BJÖRN OLS­SON HAR haft gäss se­dan han var åt­ta år gam­mal, och be­dri­vit upp­föd­ning i stör­re ska­la se­dan 1994. Han har sett upp­fö­dar­na för­svin­na en ef­ter en, och beskriver det som att det i dag ba­ra är för ho­nom som gäss har stor eko­no­misk be­ty­del­se.

År­li­gen fö­der han upp cir­ka 15 000 gäss.

– För 30 år se­dan fanns det fle­ra hund­ra upp­fö­da­re. Går man till­ba­ka 15 år så ha­de vi 30000 gäss i Sve­ri­ge och nu är det 15000– 16 000. Det har hal­ve­rats.

Myc­ket av minsk­ning­en tror han be­ror på re­gel­verk som gör det svå­ra­re för små­ska­li­ga upp­fö­da­re. Sam­ti­digt är kon­kur­ren­sen från ut­lan­det svår att mö­ta. * Mår­tens­da­gen den 11 no­vem­ber fi­ras till min­ne av hel­go­net Mar­tin av Tours (of­ta kal­lad Mår­ten Biskop). * En gam­mal le­gend från Bre­tag­ne för­knip­par ho­nom med gåsä­tan­det. Han göm­de sig i en gåsstia för att und­gå att bli biskop, men för­råd­des av gäs­sens kack­lan­de. Som straff skul­le fåg­lar­na slak­tas var­je år under mår­tens­hel­gen. * Helgen – i folk­mun Mår­ten gås – var en vik­tig me­del­ti­da höst­fest. Se­den att äta gås spreds till Sve­ri­ge från Frank­ri­ke och för­ank­ra­des fram­förallt hos stä­der­nas hant­ver­ka­re och bland adeln.

– Det ba­ra väl­ler in ut­länds­ka gäss. Men de tjä­nar si­na peng­ar på fjäd­rar­na. De ploc­kar gäs­sen le­van­de. Det går in­te att jäm­fö­ra med hur vi be­dri­ver gås­sköt­sel här. Ploc­ka gäss le­van­de har vi in­te gjort i Sve­ri­ge på 200 år.

SOM­MA­RENS EX­TRE­MA väder har även gjort att gäs­sen trod­de att det var som­mar redan i maj och slu­ta­de vär­pa. Björn Ols­son har där­för någ­ra tu­sen gäss fär­re än van­ligt i år. – Det är brist på gås i år. Bå­de pro­duk­tion och ef­ter­frå­gan har mins­kat, men ef­ter­frå­gan är stör­re än till­gång­en nu, sä­ger han. Da­gar­na in­nan Mår­tensaf­ten job­bar Björn Ols­son dyg­net runt, so­ver två, tre tim­mar var­je natt. Sista gå­sen slak­tas da­gen in­nan Mår­tensaf­ton. – Gå­sen är mer sä­songs­bun­den i Sve­ri­ge än i and­ra län­der. Vi har ju ba­ra gåsä­tan­de till Mår­ten. Gäss som in­te är slak­ta­de och fär­di­ga till Mår­ten, är un­ge­fär som att säl­ja jul­gra­nar ef­ter ny­år, det är ingen som vill kö­pa då, sä­ger han.

Bild: FRANK AUGSTEIN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.