Kor­va­hol­ken får ge sig för sto­ra va­ru­hus­byg­get

Hallands Nyheter - - Folk & Familj -

Slit och släng är 1960-ta­lets me­lo­di, och in­te ba­ra i Siw Malm­kvists schla­ger­dänga. Sär­skilt myc­ket tycks man sli­ta och slänga i Var­berg. Ja, åt­minsto­ne en­ligt drät­sel­kam­ma­ren som häv­dar att mäng­den so­por som slängs på ”Dum­pen” ökat så kraf­tigt att an­sla­gen in­te läng­re räc­ker till för sköt­seln av den­sam­ma.

Kam­ma­ren vill där­för att stads­full­mäk­ti­ge in­för av­gif­ter, vil­ka fö­reslås bli 7 kro­nor för last­bi­lar, 4 kro­nor för sta­tions­vag­nar och 1 kro­na för per­son­bi­lar. Märk­ligt nog tas in­te last­kär­ror upp, där­e­mot ”pa­ket­cyklar”, vil­ka går på sam­ma ta­riff som en stöd­digt sta­dig Vol­vo! Hur myc­ket so­por kan man få med sig på en cy­kel, und­rar nog en och an­nan ”vän av ord­ning.”

DE VÄNNER AV korv med bröd, och för all del även mos, som rå­kar be­fin­na sig på Stor­tor­get i Falkenberg den­na vec­ka sät­ter nog bå­de räk­sal­lad och bo­ston­gur­ka i hal­sen när plöts­ligt en gi­gan­tisk gaf­fel­truck lyf­ter upp tor­gets liv­ligt frek­ven­te­ra­de ”kor­va­holk” från sitt fun­da­ment. Oron stil­las dock snart då korv­ki­os­ken sätt ner ett 20-tal me­ter där­i­från.

An­led­ning­en till flyt­ten är för­stås det sto­ra va­ru­hus­byg­get. För nu tas fak­tiskt till slut det all­ra första spad­ta­get till Fal­ken­bergs nya Domus. Spad­ta­get, som egent­li­gen är två, tas av den koo­pe­ra­ti­va pi­on­jä­ren skräd­da­re Per Svens­son och av fru Ani­ta Win­roth som får re­pre­sen­te­ra de många koo­pe­ra­ti­va husmöd­rar som för­vän­tas ut­gö­ra det nya va­ru­hu­sets kärn­trupp.

DÅ VARUHUSET KOM­MER att upp­ta he­la 4000 kvadrat­me­ter marky­ta hand­lar det om en smått mo­nu­men­tal om­vand­lig av sta­dens cent­rum. För­u­tom själ­va varuhuset blir här även kon­tor­sy­tor, ca­fe­te­ria och par­ke­rings­däck på öv­re plan. I lik­het med and­ra stä­der som så att sä­ga ”bli­vit med Domus”, får nog även Falkenberg räk­na med att and­ra mind­re kon­sum­bu­ti­ker i sta­den tving­as läg­ga ner den dag jät­te­byg­get står klart, vil­ket be­räk­nas bli redan i ok­to­ber näst­kom­man­de år.

En del fas­tig­he­ter har för­stås ock­så ri­vits in­för bygg­star­ten, även om de kans­ke va­rit fär­re här än i and­ra stä­der vars cent­rum­kär­nor i det när­mas­te ra­se­rats i den va­ru­hus­hy­ste­ri som svept över lan­det.

BROT­TAR­KLUB­BEN HER­KU­LES I Falkenberg fi­rar sto­ra tri­um­fer under Ju­ni­or SM i Stock­holm, och lag­le­da­re Yngve Jo­hans­son har tå­rar i ögo­nen när det står klart att klub­bens bå­da ad­ep­ter, To­i­mi Scho­berg och Stel­lan Jo­hans­son, er­öv­rat var sitt Sm-guld. In­te så kons­tigt kans­ke, då det är klub­bens första Sm-tec­ken under dess snart 40-åri­ga histo­ria.

Klubb­kam­ra­ten Ken­neth Karls­son gör även han bra ifrån sig up­pe i Stock­holm med ett brons som följd, li­kaså Var­bergs Bo­is Stig An­tons­son som tar sil­ver i sin klass. Åter­väx­ten tycks allt­så god i hal­ländsk brott­ning. Ma­ry An­der­son från Ala­ba­ma an­sök­te år 1903 om pa­tent på en ma­nu­ell vindru­te­tor­ka­re. * För 90 år se­dan, Upp­vakt­ning un­dan­be­des

Var­berg

Brot­tar­klub­ben Her­ku­les i Falkenberg fi­rar sto­ra tri­um­fer under Ju­ni­or SM i Stock­holm

Hal­land för 50 år se­dan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.