Ef­ter­läng­tad re­sa f

SU­PE­RET­TAN: MÅLKUNGEN VILL GÄR­NA TA HEM SKYT­TE­LI­GAN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

22-åring­en har haft en myc­ket lyc­kad sä­song i FFF och va­rit en starkt bi­dra­gan­de faktor till att la­get spe­lar i All­svens­kan näs­ta sä­song.

– Vi har job­bat hårt för att nå All­svens­kan. Gais är ett tufft lag, men jag hop­pas att vi kan vin­na för att få en bra av­slut­ning på sä­song­en.

In­för av­slut­ning­en lig­ger han i de­lad skyt­te­li­ga­led­ning till­sam­mans med Helsing­borgs And­ri Rú­nar Bjar­na­son och De­ger­fors Erik Björn­dahl, på 14 mål.

– Jag har job­bat hårt och fått bra hjälp av mi­na lag­kam­ra­ter och trä­na­re. Jag vill gär­na vin­na skyt­te­li­gan, det vo­re väl­digt vik­tigt för mig att gö­ra det.

NÄR DEN SIS­TA bol­len är spar­kad och det blir trä­nings­le­digt, vän­tar se­mes­ter för Eg­buchu­lam och de and­ra Fff:ar­na. For­war­den har då tänkt åka hem till Ni­ge­ria. En re­sa han verk­li­gen läng­tar ef­ter.

– Jag har mam­ma, pap­pa, fy­ra sys­kon, en sys­ter och tre brö­der och min flick­vän. Jag var hem­ma för­ra året i no­vem­ber. Jag sak­nar ma­ten, vän­ner­na, väd­ret. Det är stor skill­nad mot Sve­ri­ge, just nu är det runt 27 gra­der där, sä­ger Eg­buchu­lam som är det fjär­de bar­net i sys­konska­ran.

Gäl­lan­de ma­ten är det fram­förallt han mo­ders Egu­si­sop­pa som är fa­vo­ri­trät­ten som han läng­tar mest ef­ter.

– Den in­ne­hål­ler bland an­nat lut­fisk, kräf­tor, kött och grön­sa­ker.

Han har kon­ti­nu­er­lig kon­takt med sin när­stå­en­de.

– Vi pra­tar på Whatsapp och Sky­pe var­je vec­ka. Jag har väl­digt star­ka band till min mam­ma. De kan in­te kol­la på mat­cher­na, men de föl­jer dem på in­ter­net.

Sä­song­ens sis­ta match. Sen pla­ne­rar Chisom Eg­buchu­lam att åka till hem Ni­ge­ria och häl­sa på si­na nä­ra och kä­ra. – Jag sak­nar min fa­milj, sä­ger Eg­buchu­lam.

FÖR­RA SÄ­SONG­EN KOM Eg­buchlam till Sve­ri­ge och BK Häc­ken. En flytt som in­te var den mest lyc­kad med fa­cit i hand.

– Jag kom till klub­ben ef­ter för­sä­song­en och då var det tufft att kom­ma in i la­get. Det var förs­ta gång­en jag var i Eu­ro­pa, ny mil­jö

LEDIGHET VÄN­TAR. Ef­ter sä­song­en ska Chisom Eg­buchu­lam änt­li­gen få träf­fa sin fa­milj, flick­vän­nen och vän­ner i Ni­ge­ria. Se­nast han be­sök­te sitt hem­land var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.