Fal­ken­ber­gar­na hyl­las av ”Stof­fe”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAR­TIN ÖRTEGREN 010-471 52 45 mar­tin.or­te­gren@hn.se

Han är född och upp­vux­en i Falkenberg. Christof­fer ”Stof­fe” Carlsson är be­rörd av hur sta­dens in­vå­na­re har slu­tit upp. – Det är fint att det är så många som vill hjäl­pa till och hit­ta ho­nom, sä­ger Carlsson.

Den för­svun­ne poj­ken har fått he­la sta­den att slu­tas sam­man.

– Man viss­te att många skul­le gå ut och le­ta, men det här är jät­testort, sä­ger ”Stof­fe” ef­ter trä­ning­en på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen och blickar ut över Fal­con Al­ko­hol­fri Are­nas par­ke­rings­plats, som är Mis­sing Pe­oples sam­lings­plats.

FFF-MITT­FÄL­TA­REN be­rät­tar om hur han har upp­levt de se­nas­te da­gar­na.

– Jag var ute li­te igår själv med mitt lilla barn och har gått runt och tit­tat och man såg väl­digt myc­ket folk ute. Man har tit­tat i te­le­fo­nen kon­stant he­la ti­den om nå­got har hänt. Jag hop­pas att han ska få kom­ma hem. De bor väl­digt nä­ra där jag bor, men jag vet in­te vil­ka de är se­dan ti­di­ga­re.

Och gi­vet­vis har det pra­tats om den upp­ri­van­de histo­ri­en i om­kläd­nings­rum­met.

– Det är många i la­get som va­rit med och le­tat, Al­la kän­ner att de vill hjäl­pa. Om det skul­le hän­da en själv då skul­le man vil­ja att så många som möj­ligt hjälp­te till.

JUST FÖR TILL­FÄL­LET är det li­te kluv­na käns­lor kring mor­gon­da­gens match mot Gais som kom­mer att spe­las om pla­ne­rat.

– Det känns som att det är li­te av­sla­get med tan­ke på att det här är en myc­ket stör­re grej. Sen när det väl blir match får man spe­la den, det är vårt ar­be­te. Det går ju in­te att flyt­ta mat­chen. Men nå­gon­stans har man det i hu­vu­det kring vad som hän­der här i Falkenberg, av­slu­tar Carlsson.

Det pla­ne­ra­de fi­ran­det på sön­dag av det all­svens­ka avan­ce­mang­et är in­ställt.

– Kom­mu­nen har ta­git det be­slu­tet, sä­ger sport­che­fen Håkan Nilsson.

Och Fal­ken­bergs FF med­de­lar att man in­te kom­mer att ha sin 90-års­fest un­der lör­da­gen som pla­ne­rat.

Bild: MAR­TIN ÖRTEGREN

BE­RÖRD. Christof­fer Carlsson är ta­gen av upp­slut­ning­en från fal­ken­ber­gar­na i le­tan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.