”Vi skic­kar al­la tan­kar till fa­milj, nä­ra och kä­ra”

Hallands Nyheter - - Sport - MATTIAS NILSSON 010-471 53 15 mattias.nilsson@hn.se

Gais kan säk­ra kon­trakt i den vik­ti­ga mat­chen mot Fal­ken­bergs FF. Sam­ti­digt kom­mer sup­port­rar­na till en stad där det rå­der tryckt stäm­ning. – Vi skic­kar al­la tan­kar till fa­milj, nä­ra och kä­ra, sä­ger Tor Berg­gren To­rell, ord­fö­ran­de i Makril­lar­na.

Makril­lar­na är en av många sup­por­ter­för­e­ning­ar som är knu­ten till Gais. Sä­song­ens vik­ti­gas­te match vän­tar på lör­dag mot FFF. La­get kan säk­ra kon­trakt. Sam­ti­digt kän­ner Berg­gren To­rell till vad som hänt i Falkenberg och att den för­svun­ne poj­ken hit­tats död.

– Det är ju and­ra tan­kar nu, för­ut hop­pa­des man, men det är än­då med­käns­la. Jag an­tar att det kom­mer bli en tyst mi­nut in­nan, då är det ju nå­got som fak­tiskt sker på mat­chen och som vi i så fall re­spek­te­rar, sä­ger Berg­gren To­rell. Kom­mer ni kö­ra på med ram­sor som van­ligt?

– Käns­lor mås­te man få ha, men vi vill att folk ska för­sö­ka tän­ka på vad de sä­ger. Oav­sett vad det hand­lar om. Vi har många sup­por­ter­för­e­ning­ar på läk­tar­na, men vi i Makril­lar­na för­sö­ker hål­la ner hat el­ler hot i vå­ra ram­sor. Han fort­sät­ter: – Skul­le det bli en nidram­sa el­ler nå­got får vi ta tag i det ef­ter­hand. I Makril­lar­na skul­le vi gö­ra det till ett ute­slut­nings­ä­ren­de i så fall, men jag tror in­te det blir ak­tu­ellt.

Mag­nus Karls­son, ord­fö­ran­de i Yel­low White Pri­de, var ned­stämd under fre­da­gen.

– Jag tror in­te det finns nå­gon i Falkenberg som in­te är be­rörd av det här. Ju mer da­gar­na gick så var det ett sånt här be­sked man ha­de att vän­ta sig, men det är tra­giskt.

Mag­nus sä­ger att YWP kom­mer stöt­ta sitt lag som van­ligt mot Gais.

– Vi har in­te hun­nit pra­tat om det. Det kom­mer sä­kert va­ra tryckt stäm­ning, men det vet man in­te hel­ler än. Jag tror Gais ger sitt lag stöd och vi får för­stås sva­ra upp och stöt­ta vårt, sen får vi se hur folk tar emot det, el­ler or­kar.

Det kan bli tal om att YWP gör en hyll­ning till Dan­te på läk­ta­ren på mat­chen, men det vill Karls­son in­te be­kräf­ta.

– Jag har in­te hun­nit få någ­ra svar än, jag har för­sökt smäl­ta det här först, så jag har in­te ta­git kon­takt med fol­ket runt om­kring, sä­ger Mag­nus Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.