HK Var­berg mö­ter skräll­gäng

Hallands Nyheter - - Sport - MATTIAS NILSSON

Var­ning ut­fär­das för Skå­ne­la! – En ny spän­nan­de upp­gift. Att de sla­git OV och Rim­bo är ju re­sul­tat som stic­ker ut, sä­ger Has­se Karls­son, trä­na­re i HK Var­berg.

HK Var­berg tar emot Skå­ne­la på lör­dag och lär mö­tas av ett svår­for­ce­rat för­svar och ett väg­vin­nan­de mål­vakts­spel. Sam­ti­digt är man själ­va vas­sa när det gäl­ler just de bi­tar­na.

– Vi har släppt in väl­digt li­te mål de sista mat­cher­na och jag hop­pas det kan fort­sät­ta mot Skå­ne­la ock­så, sä­ger Has­se Karls­son.

Andre­as Skoglund är sjuk och har haft en lång­dra­gen fe­ber i två vec­kor.

– Han är en all­round spe­la­re, bå­de vad gäl­ler skott och ge­nom­brott. Det är en spe­la­re vi kom­mer att ha nyt­ta av bå­de på kort och lång sikt. Nu har vi knappt spe­lat en tred­je­del och det är hård kon­kur­rens, Dan­te Lin­dén vi­sa­de sist att han är i form, men Skoglund är med i trup­pen av en an­led­ning, sä­ger Karls­son som näm­ner att även Da­ni­el Hag­ström på HK Var­bergs väns­ter­kant är krass­lig.

La­get lig­ger trea i All­svens­kan, men sen skil­jer det ba­ra tre po­äng mel­lan et­tan OV Helsing­borg och sju­an Lin­kö­ping.

– Se­ri­en kans­ke är än­nu mer jämn i år. Lag som Kungälv och Tors­lan­da kan ab­so­lut slå topp­la­gen. Vi häng­er med i top­pen och får för­sö­ka fo­ku­se­ra på vårt jobb var­je match. Men det är en kul se­rie att föl­ja och var­je match kom­mer be­ty­da nå­got i slutän­dan.

Bild: MAG­NUS LEJHALL

SPÄN­NAN­DE UPP­GIFT. Var­bergs trä­na­re Has­se Karls­son ser fram emot att mö­ta Skå­ne­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.