Thern: ”Känns som om vi har ett gott go”

Hallands Nyheter - - Sport - HENRIK SKIÖLD/TT

Ma­na­gern Jens Gustafsson har kon­se­kvent väg­rat att ta or­det Sm-guld i sin mun. In­te Simon Thern. IFK Norr­kö­pings fri­språ­ki­ge mitt­fäl­ta­re har ta­git faj­ten ver­balt med AIK och ald­rig gett upp hop­pet.

In i det sista finns det kvar. – Det är klart att jag hop­pas att vi vin­ner gul­det, men först och främst mås­te vi ta Häc­ken. Slår vi dem får vi be till hög­re mak­ter att brö­der­na Elm har en bra dag och Kal­mar kan stö­ka till det för AIK.

SA­KER OCH TING kun­de ha va­rit an­norlun­da för Simon Thern. Han kom hem, nå­got stu­kad och med en ska­desli­ten kropp, till all­svens­kan för­ra året med av­sik­ten och för­hopp­ning­en att få fart på en kar­riär som gått i stå i He­e­ren­veen. Thern val­de AIK. Det gick in­te som han tänkt sig, men så här in­för sön­da­gens raf­fi­ne­ra­de av­slut­ning på se­ri­en, där kam­pen om Lennart Jo­hans­sons po­kal står mel­lan hans gam­la och nu­va­ran­de ar­bets­gi­va­re, finns ingen bit­ter­het, ing­et agg.

Simon Thern är upp­växt med elit­fot­bol­lens vill­kor. Du plat­sar. El­ler så plat­sar du in­te. Det är upp till din trä­na­re att av­gö­ra. Men Ri­kard Nor­lings lagut­tag­ning­ar för­ra hös­ten bäd­da­de för en flytt till IFK Norr­kö­ping, som lös­te Thern från He­e­ren­veen. Vad fick dig att gö­ra det va­let?

– När jag var i all­svens­kan se­nast, in­nan jag kom till­ba­ka till AIK, var IFK Norr­kö­ping ett lag som slogs för att över­le­va i all­svens­kan. Under ti­den jag var bor­ta har klub­ben byggt upp eko­no­mis­ka musk­ler och kun­nat ploc­ka hit spe­la­re som hål­ler en hög ni­vå. Jag tyck­te ock­så att de spe­la­de en fan­tas­tiskt fin fot­boll. Det loc­ka­de mig mest av de al­ter­na­tiv jag ha­de.

– Jag ha­de kans­ke kun­nat tjä­na mer peng­ar nå­gon an­nan­stans, men i det sto­ra he­la kän­de jag att du ska spe­la fot­boll och ha ro­ligt. Det kän­des som en bra mil­jö att kom­ma till.

I den har Thern hit­tat till­ba­ka till den spe­la­re han vet att han kan va­ra.

– Jag har väl fått hyf­sat fart på det igen, det mås­te man än­då sä­ga ef­ter någ­ra knac­ki­ga år med ska­dor och för­ra året som in­te blev som jag hop­pa­des. Vad var det som in­te rik­tigt fun­ge­ra­de i AIK?

– Jag tyck­te att det fun­ge­ra­de gans­ka bra. Jag ha­de va­rit bor­ta länge och spe­la­de egent­li­gen he­la vår­sä­song­en och tyck­te att jag väx­te in i det mer och mer. Jag tyck­te att jag ha­de den form i kroppen igen som när jag var som bäst.

– Det var egent­li­gen då jag ploc­ka­des bort och fick in­te spe­la så myc­ket i slu­tet. Min upp­fatt­ning var att Ri­kard (Nor­ling) tyck­te att jag gjor­de för få po­äng i den roll jag ha­de.

FÖR ATT THERN ska få sitt fjär­de SM­guld (ef­ter ett med Helsing­borg och två med Malmö FF) krävs till att bör­ja med att Norr­kö­ping vin­ner mot Häc­ken på Bra­vi­da are­na – och så mås­te AIK för­lo­ra bor­ta mot Kal­mar.

– Det finns många pa­ra­met­rar som ta­lar för att AIK ska kni­pa minst en po­äng. De har för­lo­rat en match på he­la året och det var här, sä­ger Thern och sve­per med blic­ken ut över den lät­ta dim­man hem­ma på Öst­gö­ta­por­ten.

– Ska de för­lo­ra en till vo­re det ju pas­san­de om det sker nu.

HÄC­KEN HAR HIT­TILLS in­te för­lo­rat hem­ma (tio vins­ter och fy­ra oav­gjor­da) i all­svens­kan i år.

– Häc­ken är själv­klart jäk­ligt star­ka, men nu fick de stryk se­nast (0–1 mot Ham­mar­by, och kan in­te ta tred­je­plat­sen som be­ty­der kval till Eu­ro­pa Le­a­gue) och det var kans­ke ingen nack­del, sä­ger Thern. Hur ser du på din vis­tel­se i Norr­kö­ping. Är det en språng­brä­da ut el­ler ser du det här i ett läng­re per­spek­tiv?

– Det är klart att om du får ett jät­te­bra er­bju­dan­de och det skul­le loc­ka fot­bolls­mäs­sigt och klub­bar­na kom­mer över­ens, då skul­le jag kun­na hop­pa på det.

– Men med tan­ke på min triv­sel här... fot­boll är in­te ba­ra att tjä­na peng­ar, man mås­te le­va ock­så. Jag ska bli pap­pa i ja­nu­a­ri och får ta hän­syn till an­nat än ba­ra mig. Min sam­bo är från Stock­holm och jag är från Vär­na­mo. Geo­gra­fiskt ser det gans­ka bra ut för att stan­na här ett tag – och om in­te an­nat för att kom­ma till­ba­ka en dag.

Bild: HAN­NA FRANZ N

på sön­dag. AIK:S mål­vakt Oscar Lin­nér kan mis­sa guld­av­gö­ran­det

Bild: STEFAN JERREVÅNG

VILL VIN­NA. Simon Thern och Simon Skrabb fi­rar Therns 1–0-mål mot AIK i hös­tas. Nu hop­pas Thern kun­na snu­va AIK på Sm-gul­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.