San­na gil­lar hal­ländsk ljus­mäs­ta­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SARA ÖS­TER 010-471 51 23 sara.os­ter@hn.se

Ef­ter att ha lett Allsång på Skan­sen och vun­nit Kri­stal­lens ”årets kvinn­li­ga pro­gram­le­da­re” är det nu dags för San­na Ni­el­sens första so­loshow – ihop med Halm­stad­s­o­nen och ljus­de­sig­nern Pal­le Pal­mé.

Det går bra nu för San­na Ni­el­sen. Just nu be­fin­ner hon sig i New York för att hit­ta in­spi­ra­tion till sin kom­man­de show ”Mitt San­na jag”.

– Jag är otro­ligt lyck­lig och rörd över att få gå i mi­na ido­lers fot­spår. Jag in­spi­re­ras myc­ket av bland and­ra Gla­dys Knight och Mi­chael Jack­son. Vid el­va års ål­der bör­ja­de jag lyss­na på de­ras mu­sik och be­rör­des oer­hört av tex­ter­na och to­ner­na.

DEN 25 JA­NU­A­RI är det pre­miär på Ham­bur­ger Börs i Stock­holm, och det bjuds då på en stil­full Bro­ad­way-show. Sång­ers­kan ut­lo­var tolk­ning­ar av bland an­nat Fle­etwood Mac, soulsång­ers­kan Dion­ne War­wick och Di­a­na Ross.

– Sho­wen är en hyll­ning till mi­na eg­na mu­sikfa­vo­ri­ter. Men själv­klart bju­der jag även på min egen mu­sik. Jag ska verk­li­gen vi­sa vem San­na är. Var­för gör du sho­wen just nu?

– Jag har va­rit in­om bran­schen i över 20 år, så det är väl dags helt en­kelt. Le­gen­da­rer har spe­lat på Ham­bur­ger Börs och det känns sjukt spän­nan­de att ta sig an den sce­nen. Jag kän­ner mig re­do och mo­gen för det här. Du val­de mel­lan att kö­ra en egen show el­ler att del­ta i ”Let’s dan­ce”?

– Så var det fak­tiskt, ha­ha. Jag har fått frå­gan om att va­ra med i ”Let’s dan­ce” ti­di­ga­re, och det är ett un­der­bart pro­gram. Men det är än­då ar­tis­ten San­na som jag le­ver för och för mig var so­losho­wen det själv­kla­ra va­let.

I år vann San­na Kri­stal­len för ”Årets kvinn­li­ga pro­gram­le­da­re”.

– Det var helt fan­tas­tiskt. Jag trod­de ald­rig att jag skul­le vin­na. Jag var ju hem­ma på sex­årska­las och så kom den över­rask­ning­en – helt ga­let! Det har såklart spor­rat mig till att vil­ja ut­veck­las mer.

SHO­WEN PRODUCERAS AV Fal­ken­bergs­bo­la­get 2en­ter­tain, i re­gi av Mi­kael Gor­don Sol­fors. Och Pal­le Pal­mé står för sho­wens ljus­de­sign och sce­nef­fek­ter.

– Pal­le är best of the best. Han är ex­tremt duk­tigt och vi har ti­di­ga­re job­bat ihop, bland an­nat i re­vyn på Oscarste­a­tern i fjol. Jag är väl­digt glad att han är med i tea­met. Jag äls­kar att job­ba med ho­nom. Och det ver­kar va­ra öm­se­si­digt. – San­na är fan­tas­tisk, väl­digt en­kel och ro­lig. Hon är så pass trev­lig att hon skul­le ha kun­nat va­ra från Halm­stad, sä­ger Pal­le och skrat­tar.

Den ti­di­ga­re Halm­stad­bon är stor in­om bran­schen. Han har bland an­nat job­bat med sho­wer som Me­lo­di­festi­va­len och Dig­gi­loo.

– Ny­li­gen job­ba­de jag med Al­ca­zar, och då var jag med på pre­miä­ren i Halm­stad. Det ska bli rik­tigt kul att job­ba med San­na igen, men Ham­bur­ger Börs är li­te kne­pig. Det är gans­ka li­tet och det finns många pe­la­re i vägen. Men jag job­ba­de ju med Dan­ny Sau­ce­dos show som var där för­ra året – det blev ju en suc­cé. Vil­ken typ av ljusshow kom­mer publi­ken att få se i ”Mitt San­na jag”?

– Allt är Bro­ad­way-in­spi­re­rat och det blir en stil­full och ele­gant fö­re­ställ­ning med San­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.