Ska li­ra jazz

Hallands Nyheter - - Ekonomi - Mar­tin er­lands­son mar­tin.er­lands­son@hn.se 010-471 53 40

sax och tvär­flöjt på tur­nén som in­led­des i Nor­ge i ja­nu­a­ri 1977. Eu­ro­pa­de­len av­slu­ta­de med två full­sat­ta kon­ser­ter i Lon­don, där bil­jet­tan­sök­ning­ar­na vi­sa­de att Ab­ba ha­de kun­nat säl­ja slut Royal Al­bert Hall otro­li­ga 580 gång­er.

– Vi ha­de näs­tan en spel­ning om da­gen, så vi gick upp ti­digt och åk­te till flyg­plat­sen. När vi kom fram skul­le vi få i oss li­te mat och se­dan var det soundcheck, men ut­an Ab­ba. De åk­te i ett eget plan och bod­de på ett an­nat ho­tell än ban­det, be­rät­tar Lasse. Ni ha­de in­te så myc­ket kon­takt?

– Nej, ba­ra un­der re­pe­ti­tio­ner­na fö­re tur­nén. Se­dan ha­de de sitt sche­ma med att träf­fa pres­sen och så. Ing­en var in­tres­se­ra­de av oss, ha ha. Men det hän­de att Ben­ny kom över och tog en öl med oss.

De fles­ta av ar­range­mang­en som an­vänds i Var­bergs te­a­ter är skriv­na av Claes Ro­sen­dahl (1929–2013), som bod­de i Värö­bac­ka som pen­sio­när. I mit­ten av 1980-ta­let spe­la­des * Ab­ba-lå­tar på kon­ser­ten med Var­berg Big Band och Go­da Hopp i Var­bergs te­a­ter sön­dag den 11 no­vem­ber: ”Ho­ney, ho­ney”, ”Pe­op­le need lo­ve”, ”I won­der”, ”Do­es your mot­her know”, ”Su­per trou­per”, ”Vou­lez-vous”, ”Mam­ma Mia”, ”SOS”, ”One of us”, ”Why did it ha­ve to be me?”, ”Wa­ter­loo”, ”I do, I do, I do, I do, I do”, ”I know him so well”, ”The win­ner ta­kes it all”, ”Dan­ci­ng queen”, ”Gim­me! Gim­me! Gim­me! (A man af­ter mid­night)”, ”Ta­ke a chan­ce”, ”I’ve be­en wai­ting for you”, ”So long”, ”Thank you for the mu­sic”. * Lars O. Carlsson spe­lar sax­o­fo­ner, flöj­ter och and­ra in­stru­ment på fy­ra av Abbas al­bum, bland an­nat på lå­tar­na ”Why did it ha­ve to be me?”, ”On and on and on”, ”Do­es your mot­her know”, ”Kis­ses of fi­re”, ”Mo­ve on”, ”Eag­le”, ”The na­me of the ga­me”, ”I’m a ma­ri­o­net­te”, ”Un­der my sun” och ”Gim­me! Gim­me! Gim­me! (A man af­ter mid­night)”. de in av Hot Lips Big Band, un­der led­ning av ”Idol”-ju­ryns An­ders Bag­ges pap­pa Sven-olof.

PRE­CIS SOM PÅ ski­vor­na är en låt ur mu­si­ka­len ”Chess” med, men re­fräng­en i ”I know him so well” hör­de Lars O. Carlsson re­dan på tur­nén 1977, som en del i den än­nu out­giv­na Ab­ba-lå­ten ”I am an A”.

– Det är i ”I know him so well” som jag har alt­sax­so­lo på sön­dag.

Lasse är an­nars mest känd som ar­ran­gör och/el­ler pro­du­cent på Vi­king­ar­nas över 50 al­bum, som har sålt i om­kring el­va mil­jo­ner ex­em­plar. Han har så många gul­d­och pla­ti­na­ski­vor att de in­te går att hänga upp i lä­gen­he­ten: 93 styc­ken.

– Ja, det är job­bet med Vi­king­ar­na jag har levt på, men Ab­ba-tur­nén glöm­mer jag ald­rig. Bätt­re kan det in­te bli.

Bild: PRI­VAT/ÄGS AV ROX­AN­NE DICK­SON

om kör­sång­ers­kor­na Le­na An­ders­son, Le­na-ma­ria Går­de­näs-lawton och Ma­rit­za Horn. Gi­tar­ris­ten är Finn Sjö­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.