1970-tals­fars till Halm­stads te­a­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SA­RA ÖSTER sa­ra.os­[email protected]

Un­der hös­ten har Halm­stads farskung Tho­mas Pe­ters­son, till­sam­mans med Bir­git­ta Ryd­berg, spe­lat ”Dub­bel­trub­bel” på Li­se­bergs­te­a­tern. Nu tar de ko­me­din ut på Sve­ri­ge-tur­né. – All­tid gott att spe­la på hem­ma­plan, sä­ger Tho­mas.

Ef­ter en som­mar i Kal­mar och en höst i Gö­te­borg ska nu 1970-tals­pa­ro­din tas till Halmstad. Den 6 april är det dags.

– Det ska såklart bli skit­kul, och det var på Te­a­tern som allt bör­ja­de för mig – jag äls­kar den plat­sen. Publi­ken hem­ma är ock­så all­tid fin, de kan fars och tyc­ker att det är ro­ligt. Det gil­lar jag, sä­ger Tho­mas Pe­ters­son.

”DUB­BEL­TRUB­BEL” är en hu­mor­klas­si­ker av frans­ke Marc Ca­mo­let­ti, och den 28 ju­ni ha­de Pe­ters­son och gäng­et som­mar­pre­miär i Kal­mar, på Kru­sen­sti­ernska Te­a­tern. De tog se­dan far­sen till Li­se­bergs­te­a­tern, där den har spe­lats se­dan i ok­to­ber.

Far­sen ut­spe­las på 1970-ta­let då ”fly­gan­de Ja­kob” var den he­tas­te rät­ten att bju­da på.

– Även baconlin­dad fläsk­fi­lé med has­sel­backspo­ta­tis var po­pu­lärt. Jag minns även hur jag dan­sa­de till Palo­ma Blan­ca, och då blev det kanske li­te för myc­ket av det go­da. Nu där­e­mot ef­ter så många år är mu­si­ken rätt bra allt­så, sä­ger Tho­mas och tillä­ger:

– Och gäl­lan­de far­sen så hand­lar den om otro­het, och jag spe­lar kil­len som ham­nar mitt i ski­ten. Det är all­tid kul att få spe­la den ty­pen av roll – publi­ken gil­lar att tyc­ka li­te synd om mig, skrat­tar han.

Utö­ver Tho­mas be­står en­semb­len av Pär Ny­mark (står även för re­gi), Bir­git­ta Ryd­berg, Anna-karin Palm­gren (Tho­mas fru, som är från Var­berg), Mar­tin Ry­dell och Anna Ry­dell.

– Ef­ter att ha spe­lat cir­ka 50 fö­re­ställ­ning­ar ihop är vi ett väl­digt sam­man­svet­sat gäng. Vi har skit­kul men vår­tur­nén blir det sista vi gör med ”Dub­bel­trub­bel” – sen är det fi­ni­to. Hur känns det då?

– Det är klart att det känns li­te ve­mo­digt, ab­so­lut. Men det är ba­ra att gå vi­da­re.

”Publi­ken gil­lar att tyc­ka li­te synd om mig”

THO­MAS PE­TERS­SON

OCH SOM HAN gör det. Näs­ta år fi­rar Tho­mas Pe­ters­son 30 år som ko­mi­ker, och ny­li­gen blev det klart att han är en av al­la i Dig­gi­loogäng­et som­ma­ren 2019. Då till­sam­mans med ar­tis­ter­na Ma­ri­et­te, Jes­si­ca An­ders­son, John Lund­vik, Mag­nus Carlsson, Mi­mi Wer­ner, Ar­ving­ar­na och David Lind­gren.

– Se­nast som jag var med i Dig­gi­loo var för sex år se­dan, och det var rik­tigt kul att få för­frå­gan igen. Vi är ett gott gäng med så det ser jag fram emot. Men in­nan dess är det jul – hur fi­rar du?

– Vi bru­kar fi­ra med mi­na två syst­rar och de­ras barn och barn­barn, och vi är 19 styc­ken vet du. För­ra året var vi hem­ma hos oss, men i år går vi bort 50 me­ter där syr­ran bor och fi­rar där, av­slu­tar Tho­mas Pe­ters­son.

Bild: BO HÅKANSSON

PÅ TUR­NÉ. Far­sen ”Dub­bel­trub­bel” har un­der hös­ten spe­lats på Li­se­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg. Till vå­ren tar Tho­mas Pe­ters­son och Bir­git­ta Ryd­berg hu­morsho­wen till fle­ra stäl­len i Sve­ri­ge – den 6 april är det Halm­stads tur.

Bild: BO HÅKANSSON

HAL­LÅ 70-TA­LET, ÄR DET DU? Tho­mas Pe­ters­son an­vän­der sin egen Kobra­te­le­fon (Eri­co­fon) i sho­wen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.