Mjuk lin­je mot ban­ken

Var­bergs Sp­ar­bank ska ha ho­tats av en sank­tions­pro­cess för­ra året. Upp­gif­ter­na nåd­de dock ald­rig of­fent­lig­he­ten, ef­tersom Fi­nansin­spek­tio­nens led­ning val­de en mju­ka­re lin­je.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - STAFFAN GUSTAFS­SON 010-471 54 25 staffan.gustafs­[email protected]

En­ligt en gransk­ning gjord av Svens­ka Dag­bla­det ska Fi­nansin­spek­tio­nen ha tänkt in­le­da en sank­tions­pro­cess mot Var­bergs Sp­ar­bank för­ra vå­ren. Men led­ning­en val­de en mju­ka­re lin­je.

Det var Svens­ka Dag­bla­det som i går pre­sen­te­ra­de upp­gif­ter­na i sam­band med en gransk­ning som tid­ning­en gjort av Fi­nansin­spek­tio­nen. Tid­ning­en sä­ger sig ha fått till­gång till hem­li­ga do­ku­ment och ano­ny­ma käl­lor in­om Fi­nansin­spek­tio­nen som vi­sar att tjäns­te­män­nen pla­ne­ra­de att rik­ta of­fent­lig kri­tik mot Var­bergs Sp­ar­bank, men att led­ning­en i stäl­let val­de att be­gra­va en mju­ka­re lin­je och lät ut­red­ning­en lan­da i en så kal­lad ”slut­skri­vel­se”.

HAL­LANDS NY­HE­TER HAR ti­di­ga­re rap­por­te­rat om den kri­tik som Fi­nansin­spek­tio­nen rik­tat mot Var­bergs Sp­ar­bank gäl­lan­de ar­be­tet mot pen­ning­tvätt och ter­ror­fi­nan­sie­ring. Pro­ble­men be­skrivs öp­pet i ban­kens års­re­do­vis­ning­ar och de åt­gär­der som vid­ta­gits för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men har be­skri­vits som om­fat­tan­de och kost­sam­ma. Ingen­ting av detta ska dock ha in­ver­kat på be­slu­tet att spar­ka vd:n Per Ri­chards­son i ok­to­ber i år.

Det ska ha va­rit un­der vå­ren 2017 som tjäns­te­män­nen på Fi­nansin­spek­tio­nen pla­ne­ra­de en sank­tions­pro­cess mot spar­ban­ker­na i Sörm­land, Skå­ne, Alingsås och Varberg. Följ­der­na av en så­dan pro­cess ha­de kun­nat bli ex­em­pel­vis en var­ning el­ler bö­ter, men ock­så att he­la för­fa­ran­det ha­de bli­vit mer of­fent­ligt.

– När man till­de­lar en sank­tion re­do­gör man för ar­gu­men­ten bakom be­slu­tet och skic­kar ut ett press­med­de­lan­de, be­rät­tar Victo­ria Erics­son på Fi­nansin­spek­tio­nens press­tjänst för HN.

NU VAL­DE Fi­nansin­spek­tio­nen i stäl­let en mju­ka­re väg. Det in­ne­bär att om­stän­dig­he­ter­na kring kri­ti­ken för­blir till störs­ta de­len hem­li­ga. HN be­gär­de ut Fi­nansin­spek­tio­nens slut­skri­vel­se i ok­to­ber i sam­band med Ri­chards­sons av­gång och fick det då ut­läm­nat i kraf­tigt mas­kat skick.

– Det handlar om att vi har en sek­re­tess­lag­stift­ning som vi mås­te föl­ja. Vi kan in­te ska­da af­färs­för­hål­lan­den och så vi­da­re. Vi mås­te sät­ta rätts­sä­ker­he­ten främst, sä­ger Victo­ria Erics­son.

FI­NANSIN­SPEK­TIO­NEN KAN i dag in­te gö­ra någ­ra som helst ut­ta­lan­den i det en­skil­da fal­let.

Var­bergs Sp­ar­banks sty­rel­se­ord­fö­ran­de Jo­a­kim Pe­ters­son kän­ner in­te igen att det ska ha dis­ku­te­rats någ­ra sank­tio­ner mot ban­ken.

– Vad som pra­tats om in­ternt på Fi­nansin­spek­tio­nen vet jag ingen­ting om och det är omöj­ligt för mig att kom­men­te­ra. Det vi har haft

att ta ställ­ning till är slut­skri­vel­sen och där finns som be­kant inga sank­tio­ner, sä­ger Pe­ters­son.

På Var­bergs Sp­ar­bank häv­dar man fort­fa­ran­de att kri­ti­ken från Fi­nansin­spek­tio­nen in­te in­ver­ka­de på be­slu­tet att lå­ta vd:n Per Ri­chards­son slu­ta.

– Nej, det var två helt skil­da sa­ker, sä­ger ban­kens ena till­för­ord­na­de vd Andre­as Björk.

VAR­KEN ANDRE­AS BJÖRK el­ler ban­kens and­ra till­för­ord­na­de vd Jen­nie Svahn sä­ger sig ha va­rit per­son­ligt in­vol­ve­ra­de i den ak­tu­el­la pro­ces­sen. Svahn till­träd­de sin tjänst som pri­vat­mark­nads­chef i som­ras.

Ti­di­ga­re vd:n Per Ri­chards­son själv är i dag myc­ket för­sik­tig med att ut­ta­la sig kring ban­kens verk­sam­het.

– Jag job­bar in­te där läng­re, och får in­te ut­ta­la mig hel­ler. Even­tu­el­la kom­men­ta­rer får läm­nas av de nu­va­ran­de till­för­ord­na­de vd:ar­na al­ter­na­tivt sty­rel­se­ord­fö­ran­den, sä­ger han.

Även Ri­chards­son me­nar att Fi­nansin­spek­tio­nens kri­tik in­te ha­de nå­got att gö­ra med att han fick slu­ta.

Pro­ces­sen kring att hit­ta en er­sät­ta­re till Ri­chards­son är i full gång. En­ligt sty­rel­se­ord­fö­ran­de Jo­a­kim Pe­ters­son har en ex­tern re­kry­te­rings­fir­ma an­li­tats för upp­gif­ten.

FICK KRI­TIK. Var­bergs Sp­ar­bank fick bak­läxa på si­na ru­ti­ner kring fö­re­byg­gan­de av pen­ning­tvätt och ter­ror­fi­nan­sie­ring. En­ligt Svens­ka Dag­bla­dets rap­por­te­ring var det tänkt att en sank­tions­pro­cess skul­le in­le­das hos Fi­nansin­spek­tio­nen.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.