Se de barn tom­ten ald­rig kom­mer till

BARNFATTIGDOM. In­för jul blir klyf­tor­na ex­tra på­tag­li­ga, hå­len i skydds­nä­ten ex­tra syn­li­ga. Men du kan ge hopp.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­[email protected]

LE­DA­RE 8/12. Ser du den lille med häng­an­de hu­vud. Han som har sam­ma svar­ta mju­kis­bral­lor som van­ligt på julav­slut­ning­en? El­ler flic­kan som åter­i­gen vi­sa­de sig ha ”glömt” lu­ci­akro­nan när den där pir­ri­ga mor­go­nen kom?

De kans­ke in­te är så lätt att mär­ka i mäng­den, i syn­ner­het som de där bar­nen gör sitt bäs­ta för att in­te sy­nas för myc­ket. Men de finns där – mitt ibland oss. Så även i Hal­land.

”En­ligt Räd­da bar­nen le­ver över 600 barn i fat­tig­dom i Fal­ken­bergs kom­mun”. Så står det i in­for­ma­tio­nen från fa­mil­je­di­a­ko­ner­na i Falkenberg. Att be­ho­vet blir ex­tra på­tag­ligt in­för jul är själv­skri­vet. Nu ber kyr­kan gå­vogla­da fal­ken­ber­ga­re att spri­da li­te jul­gläd­je ge­nom att skän­ka mat­kas­sar el­ler an­nat. Man kan till och med swi­scha en slant till be­hö­van­de.

Kyr­kor­na i Varberg och Kungsbacka äg­nar sig åt lik­nan­de, ca­ri­ta­tivt ar­be­te. Samt­li­ga fa­mil­je­di­a­ko­ner kan vitt­na om på­tag­li­ga be­hov.

VÅR VÄL­MÅ­EN­DE RE­GI­ON har vis­ser­li­gen lägst barnfattigdom i he­la lan­det, men det mins­kar in­te bör­dan för de barn som in­te har.

– Klyf­tor­na har ökat. Det kan ska­pa mer tryck på bar­nen. Det blir mer syn­bart vem som in­te har. Många av de barn vi mö­ter öns­kar sig inga jul­klap­par, för de vill in­te stres­sa sin mam­ma. Och många av bar­nen har till ex­em­pel in­te en till­gång till en egen mo­bil, sä­ger Sa­ra Az­za­zi. Hon är re­la­tions­chef på Frys­hu­set Re­gi­on Väst och Syd, samt an­sva­rig för Barn till en­sam­ma mam­mor.

AL­LA SOM VET hur myc­ket barn i dag äg­nar sig åt so­ci­a­la me­di­er, pra­tar med varand­ra på chat­tar med me­ra, för­står var det kan be­ty­da att va­ra ut­an. Mo­bil­lös­he­ten blir som en sym­bol för me­del­lös­he­ten.

Shop­pings­lis­tan från Fal­ken­bergs kyr­ka vi­sar pro­ble­mets djup. På in­köpslis­tan står in­te eko­lo­gisk skin­ka från Hal­land, el­ler lo­kal­pro­du­ce­rad mar­si­pan. Där står blö­jor, to­a­lett­pap­per och pas­ta. Helt van­li­ga bas­va­ror.

Låt in­sik­ten sjun­ka in. Vi ta­lar allt­så om för­äld­rar som vis­sa da­gar kans­ke in­te har råd att sät­ta mat på bor­det.

Be­grep­pet barnfattigdom kan ibland ska­pa för­vir­ring i svensk debatt. Men det handlar om en re­al­tiv fat­tig­dom, el­ler eko­no­misk ut­satt­het som man ock­så kan kal­la det.

”FLER BARN ÄN nå­gon­sin går hung­ri­ga i jul. För allt för många överskug­gas till­va­ron av oron över hur man skall få ma­ten att räc­ka till när sko­lan stäng­er och bar­nen äter al­la mål­ti­der hem­ma.”

Så står det i ”Fyll ett kyl­skåp till jul”, en på­gåen­de kam­panj för Gö­te­borgs stads­mis­sion.

Hur är det möj­ligt? Vi har ju so­ci­al­bi­drag och so­ci­a­la skydds­nät, tän­ker kans­ke nå­gon.

OCH VISST, FÖR många olyck­ligt lot­ta­de är det lät­ta­re att leva i vårt land. Men sam­ti­digt är det smärt­samt up­pen­bart att det finns allt­för många som fal­ler mel­lan sto­lar­na.

BARNHJÄLPSORGANISATIONEN Maj­blom­man, med röt­ter i Hal­land, har pe­kat på att många kom­mu­ner sak­nar till­räck­lig kun­skap om barn­fat­tig­do­men. Det bi­drar till att in­sat­ser­na är för sva­ga. Maj­blom­mans hu­vud­kon­tor lig­ger i Göteborg. I den väst­svens­ka stor­sta­den har allt fler ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner sett pro­ble­men. Och de har trap­pat upp si­na of­fent­li­ga ak­ti­vi­te­ter. En spe­ci­ellt in­hyrd spår­vagn för jul­klapps­hjälp är ett bra ex­em­pel.

FÖR NÅG­RA ÅR se­dan fanns fle­ra jul­kappsin­sam­ling­ar i vå­ra kom­mu­ner, ar­ran­ge­ra­de av drif­ti­ga pri­vat­per­so­ner. Men i år syns det in­te li­ka tyd­ligt. Men så krä­ver allt så­dant ar­be­te myc­ket ar­be­te och or­ga­ni­sa­tion.

Att fler män­ni­skor, så­väl pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag, vill hjäl­pa till är dock tyd­ligt.

– Det är fint att ser hur en­ga­ge­mang­et väx­er. Och nog be­hövs det. Jag får hö­ra så många hjärt­skä­ran­de be­rät­tel­ser från barn. Ut­satt­he­ten finns över­allt, sä­ger Sa­ra Az­za­zi.

ÄN SÅ LÄNGE finns den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen Frys­hu­set in­te Falkenberg el­ler Varberg, men det kan kom­ma att änd­ras. Be­ho­vet av fler ak­tö­rer är på­tag­ligt.

Kyr­kans di­a­ko­ni­verk­sam­het hjäl­per många, och står öp­pen även för ic­ke­med­lem­mar. Men det vo­re väl­kom­met med fler kom­ple­ment till det ar­be­te kom­mu­ner­na gör. Ju fler som kan kraft­sam­la till­sam­mans desto bätt­re.

– Al­la barn är al­las barn, sä­ger Sa­ra Az­za­zi.

Det har bli­vit hen­nes de­vis. Och säm­re led­stjär­na kan man ha. Låt den väg­le­da fler in­för ju­len.

Och se till att änd­ra det re­gel­verk som fått Skat­te­ver­ket att var­na på twitter. Det är orim­ligt att an­ställ­da skall ris­ke­ra be­skatt­ning om de av­vi­sar jul­gå­va och istäl­let ber att ar­bets­gi­va­ren skän­ker peng­ar till ide­el­la än­da­mål.

Bild: VADIM GHIRDA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.