Mil­jön ska gå fö­re vinst­in­tres­sen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ode­mo­kra­tiskt av C, M, KD och SD” (10/11).

FALKENBERG. Jag an­ser att Fred­rik Wet­ter­strand har rätt i sin kri­tik av kom­mun­full­mäk­ti­ges be­slut som rör ”För­dju­pad över­sikts­plan för nor­ra och söd­ra kus­ten” HN 10.11. Kri­ti­ken rik­tar sig mot C, M, KD och SD som i sto­ra styc­ken kör över Läns­sty­rel­sen och mar­kä­gar­nas syn­punk­ter. Ar­be­tet med över­sikts­pla­nen har på­gått i fy­ra år,

FRÅ­GAN ÄR, VEM skall ha till­gång till det öpp­na land­ska­pet. I ti­di­ga­re plan­för­slag har man tryckt på vik­ten att ut­veck­la det rör­li­ga fri­lufts­li­vet i om­rå­det. All­män­he­ten, fat­tig som rik, skall ha till­gång till ha­vet, strän­der­na och det öpp­na land­ska­pet.

I mitt ställ­nings­ta­gan­de, som ock­så är Väns­ter­par­ti­ets yr­kan­de, har vi i sto­ra drag gått på Läns­sty­rel­sens, mar­kä­gar­nas och sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning­en upp­fatt­ning. Vi an­ser att kun­ska­pen och kom­pe­ten­sen finns där.

Läns­sty­rel­sen me­nar ock­så att var­ken om­rå­de 25 el­ler 17 kan ses som kom­plet­te­ring av be­fint­lig be­byg­gel­se el­ler ut­veck­ling av tätort. Om­rå­de­na lig­ger helt fri­ståen­de från den be­fint­li­ga be­byg­gel­sen. En ex­plo­a­te­ring av om­rå­det stri­der mot 4 kap mil­jö­bal­ken och skul­le ”or­sa­ka på­tag­lig ska­da på om­rå­dets natur och kul­tur­vär­den

EN UTBYGGNAD AV he­la el­ler de­lar av om­rå­de 14, 17 och 25 kom­mer att på­ver­ka natur och kul­turmil­jön och land­skaps­vär­den ne­ga­tivt och ir­re­ver­si­belt dvs det går in­te att åter­stäl­la till jord­bruks­mark.

(V)i an­ser att mil­jön och den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den skall va­ra över­ord­nad eko­no­mis­ka vinst­in­tres­sen. Vi be­hö­ver sam­man­häng­an­de om­rå­den, en grön in­fra­struk­tur, med ängs och hag­mark, skog, di­ken och åker­hol­mar.

Till sist, det är minst sagt an­märk­nings­värt att To­re Hol­me­falk (C ) som har sut­tit i kom­mun­sty­rel­sen un­der he­la plan­pe­ri­o­den, in­te med­de­lat jäv med tan­ke på att han är mar­kä­ga­re i plan­om­rå­det. Det är först i slut­ske­det av plan­ar­be­tet som To­re Hol­me­falk an­mä­ler jäv och då är i stort sett pla­nen spi­kad. Det är först ef­ter en ar­ti­kel i HN som det bör­jar brän­nas un­der föt­ter­na på cen­ter­par­tis­ten To­re Hol­me­falk.

Per Sjö­vall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.