DEBATT

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Var finns Var­bergs särart?” (29/11).

VARBERG. ”Väs­ter­port ska in­te kän­nas som en stads­del vil­ken som helst – den ska an­das Varberg”. Det var ett av hu­vud­bud­ska­pen som för­med­la­des till al­la in­tres­sen­ter som vill byg­ga i Väs­ter­port när de be­sök­te Varberg för­ra vec­kan.

Detta har va­rit en av pro­jek­tets vik­ti­gas­te punk­ter än­da se­dan star­ten 2014. Det ar­be­te som oli­ka tjäns­te­män, po­li­ti­ker och del­ta­ga­re i medborgardialoger lagt ner un­der den­na tid, finns tyd­ligt re­do­vi­sa­de i dels In­rikt­nings­be­slut för Stads­ut­veck­lings­pro­jek­tet (2016) samt Plan­pro­gram för Väs­ter­port (2018).

HÄR ÄR ETT ax­plock av vad som står där, do­ku­men­ten i sin hel­het finns på kom­mu­nens hem­si­da.

• Stads­de­len ska va­ra mo­dernt och håll­bart ut­for­mad med en tyd­lig kopp­ling till plat­sens och sta­dens arv och histo­ria.

• Ge­nom­tänk­ta grö­na stråk och ytor samt sikt­lin­jer mot ha­vet är en vik­tig del.

• När­het till grö­na ytor för de bo­en­de är en kva­li­tet. Det ska va­ra en hög am­bi­tion vid ut­form­ning­en av bo­stads­går­dar­na.

• Cy­kel- och gång­tra­fi­ken ska pri­o­ri­te­ras.

• Stor vikt ska läg­gas på att ska­pa le­van­de stråk och kopp­ling­ar som kny­ter sam­man stads­de­len med stads­kär­nan, ha­vet, ham­nen och Get­terön.

När det gäl­ler om­världs­be­vak­ning så är vi över­ty­ga­de om att pro­jek­tet be­hö­ver in­spi­ra­tion och kun­skap från and­ra som gjort lik­nan­de re­sor. Vi kan in­te sit­ta på vår kam­ma­re och tro att vi vet allt. Där för be­sö­ker vi bå­de stör­re och mind­re stä­der, se­nast var vi i Norr­täl­je och fick ta del av de­ras in­tres­san­ta pro­jekt Norr­täl­je hamn.

Sam­ma syn­sätt lig­ger bakom sam­man­sätt­ning­en av den ju­ry som ska ut­vär­de­ra de ho­tell­för­slag som finns. I den in­går fem tjäns­te­män från Varberg och två ex­ter­na re­pre­sen­tan­ter: Stads­ar­ki­tek­ten i Göteborg samt en ho­tell­kon­sult. Ju­ryn ska en­dast läm­na syn­punk­ter på ho­tell­bygg­na­den i Väs­ter­port. Be­slut fat­tas se­dan av Var­bergs po­li­ti­ker i kom­mun­sty­rel­sen.

JUST NU PÅ­GÅR ar­be­tet med att ta fram ett ge­stalt­nings­pro­gram för Väs­ter­port. I det kom­mer rikt­lin­jer för hur Var­bergs särart ska präg­la stads­de­len ut­veck­las mer de­tal­je­rat. I bör­jan av näs­ta år ska pro­gram­met ut på sam­råd, och vi hop­pas att så många som möj­ligt då vill läm­na syn­punk­ter och tyc­ka till!

Ka­rin Sjö­din land­skaps­ar­ki­tekt, an­sva­rig ge­stalt­nings­pro­gram för Väs­ter­port Claes Prem­mert

pro­jekt­le­da­re Väs­ter­port

Trå­kig in­fart till bo­en­det i Ved­di­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.