Rån­miss­tänkt var hung­rig

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LIN­DQVIST

En man fyll­de sin ryggsäck med chips och dryck, se­dan tras­ka­de han ut ur af­fä­ren ut­an att be­ta­la. Nu åta­las han för rån. Han skyl­ler brot­tet på att han var hung­rig.

36-åring­en var så hung­rig att han fyll­de en ryggsäck med chips och pro­te­indryck. Nu åta­las han för rån. Dess­utom miss­tänks han för för­sök till stöld vid ett an­nat till­fäl­le.

Den 36-åri­ge man­nen tras­ka­de in på Coop på Håsten en ef­ter­mid­dag i sep­tem­ber 2017. Med sig ha­de han en ryggsäck. En stund se­na­re upp­täck­te en ur per­so­na­len hur man­nen satt på huk och fyll­de sin ryggsäck med bland an­nat chips och pro­te­indryck.

Kvin­nan i per­so­na­len på­ta­la­de att så får han in­te gö­ra, att han mås­te be­ta­la för va­ror­na i kas­san. Man­nen ig­no­re­ra­de kvin­nans upp­ma­ning och gick rakt ge­nom kas­san ut­an att be­ta­la. Kvin­nan gav sig dock in­te, följ­de ef­ter man­nen till hans cy­kel och höll fast cy­keln i sa­del­stång­en.

En kund, som själv ar­be­tat som ord­nings­vakt, an­slöt och upp­ma­na­de man­nen att be­ta­la för va­ror­na. ”Då blev han hot­full och gjor­de ut­fall”, be­rät­tar kun­den. ”Han bör­jar slå och vif­ta med ar­mar­na”, sä­ger kvin­nan i för­hör.

Man­nen och kvin­nan upp­fat­ta­de si­tu­a­tio­nen som hot­full, bac­ka­de un­dan och man­nen cyk­la­de från plat­sen.

I po­li­sens för­hör er­kän­ner 36-åring­en att han ta­git va­ror­na.

”Jag ha­de in­te ätit på fy­ra da­gar. Jag var hung­rig och ha­de inga peng­ar, jag var tvung­en att äta”, sä­ger han.

36-åring­en åta­las nu för rån. Han miss­tänks även för för­sök till stöld al­ter­na­tivt ola­ga in­trång un­der mid­som­mar­hel­gen 2017. Då ska han till­sam­mans med en 40-årig man ta­git sig in i en la­ger­lo­kal som till­hör Cyc­le Eu­ro­pe. 36-åring­en sä­ger i för­hör att han ”Var ny­fi­ken på vad som fanns i lo­ka­len”.

Den and­re man­nen sä­ger att han var så på­ver­kad att han in­te minns om han var inne i lo­ka­len. De upp­täck­tes dock av väk­ta­re som följ­de ef­ter män­nen som se­na­re fång­a­des av po­lis. En­ligt de två väk­tar­na ska även en kvin­na be­fun­nit sig i lo­ka­len men hon lyc­ka­des smi­ta från plat­sen.

40-åring­en åta­las även för fle­ra fall av ringa nar­ko­ti­kabrott. Han står ock­så åta­lad för be­drä­ge­ri när han läm­nat Ho­tel Gäs­tis ut­an att be­ta­la för en ho­tell­natt.

Bild: PO­LI­SENS FÖRUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

FÖR­BI KAS­SAN. Man­nen satt på huk och ploc­ka­de ner bland an­nat chips och pro­te­indryck i sin ryggsäck in­nan han läm­na­de bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.