Gam­la klä­der ska ma­na till nya tan­kar

Hallands Nyheter - - Varberg - LI­NA MILLBERG

Em­ma Ahlan­der vill för­änd­ra vårt sätt att kon­su­me­ra. Näs­ta vec­ka ar­ran­ge­rar hon en kläd­lop­pis på Cam­pus Varberg – ett event hon hop­pas ska spri­da sig till fler sko­lor.

Be­rät­ta om eve­ne­mang­et Fashion på lun­chen?

– Jag ska an­ord­na en lop­pis på Cam­pus Varberg där stu­den­ter kan säl­ja si­na klä­der. All­män­he­ten får sen kom­ma in och hand­la. Tanken är att det ska va­ra en­kelt för stu­den­ten att säl­ja si­na klä­der och att man in­te ska be­hövs för­flyt­ta sig. Det är ock­så en chans att tjä­na li­te ex­tra peng­ar för att dry­ga ut Csn-kas­san.

Hur går det till?

– Stu­den­ter kan an­ting­en an­mä­la sig och hy­ra ett bord. Om man mås­te ta en pa­us för att gå på fö­re­läs­ning, så kan man läg­ga ett la­kan över sitt bord un­der ti­den. Al­ter­na­ti­vet finns ock­så att stu­den­ten läm­nar klä­der­na till mig som säl­jer, och sen får till­ba­ka en del av vins­ten. Lop­pi­sen är på Cam­pus Varberg den 12 de­cem­ber. Vi har egent­li­gen öp­pet från tio till halv fem, men jag har valt att kal­la det för lunchlop­pis, ef­tersom många har le­digt på lun­chen.

Hur kom du på det här?

– Vi fick i upp­gift att gö­ra en af­färs­plan un­der ut­bild­ning­en och jag val­de att även för­verk­li­ga den ut­an­för kur­sen. Nu gör jag en li­ten pi­lot och om det blir po­pu­lärt hop­pas jag kun­na ta med mig det till and­ra sko­lor ock­så. Var­för är mil­jöfrå­gan så vik­tig för dig?

– Jag äls­kar att re­sa och har åkt till­ba­ka till plat­ser jag va­rit på ti­di­ga­re och känt att ”Oj, vad har hänt här”. Det finns ock­så he­la ti­den en hets om att vi ska kon­su­me­ra och ha allt som al­la and­ra har. Men vi mås­te kans­ke stan­na upp li­te och se att vi har för­stört, så myc­ket av na­tu­ren på grund av det. Jag tror in­te att det är för­sent än, men då mås­te vi strä­va ef­ter att gö­ra vårt bäs­ta. Hur har du själv för­änd­rat ditt sätt att kon­su­me­ra?

– Ja, ge­nom att slu­ta gå på Black Fri­day och istäl­let le­ta ef­ter be­gag­na­de klä­der el­ler lop­pi­sar. Jag tän­ker ock­så på slow fashion. Det in­ne­bär att man spa­rar ihop peng­ar till nå­got som är li­te dy­ra­re, med bätt­re kva­li­tet, så att plag­get in­te går sön­der ef­ter två tvät­tar.

Bild: PRIVAT FO­TO

PLUG­GAR. Em­ma Ahlan­der an­ord­nar kläd­lop­pis på Cam­pus Varberg. Till var­dags stu­de­rar hon till event ma­na­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.