13 rät­ta svar kan ge Per stryk­tips­buck­lan

Hallands Nyheter - - Varberg - STI­NA JOHANSSON 010-471 50 23 sti­[email protected]

Per Björc­ke från Varberg är en av 13 per­so­ner som ta­git sig till den in­di­vi­du­el­la fi­na­len i Tips-sm. En år­lig tävling som an­ord­nas av Stryk­tip­set.

Hur känns det?

– Det känns ofatt­bart. Det är ro­ligt.

Nu är det mind­re än en vec­ka kvar till fi­nal – är du ner­vös?

– Nej, jag tar det som det kom­mer. Det får blir som det blir.

I år har nä­ra 70 000 tip­pa­re täv­lat mot varand­ra i SM och du är en av dem som har lyc­kats ta sig till fi­nal. Hur kom­mer det sig att du bli­vit så bra på att tip­pa?

– Jag är in­tres­se­rad av fot­boll och har tip­pat i många år så nå­gon gång mås­te det ju gå bra tyc­ker man.

Var­i­från kom­mer ditt in­tres­se för fot­boll?

– Jag har all­tid spe­lat själv, se­dan var det all­tid tipslör­dag på tv förr och jag tit­tar på eng­elsk fot­boll, så fot­bolls­in­tres­set har fun­nits med än­da se­dan jag var li­ten. Vad tror du om di­na chan­ser att vin­na fi­na­len?

– Det är nog in­te så sto­ra, det tror jag in­te. Jag tror det blir svå­ra frå­gor.

Fi­na­len av­görs ge­nom 13 frå­gor om eng­elsk fot­boll. För­u­tom pris­buck­lan täv­lar fi­na­lis­ter­na bland an­nat om fot­bolls­re­sor till Lon­don och 300 000 kro­nor.

Vad gör du om du vin­ner?

– Jag skul­le nog bju­da fa­mil­jen på en re­sa till vär­men.

Blir det ing­et fi­ran­de?

– Jo visst, om det är så att man vin­ner, men jag räk­nar in­te med det. Men om det skul­le bli så blir det nog en re­jäl fest.

Fi­na­len hålls i Stock­holm tors­da­gen den 13 de­cem­ber och i år finns chans att två buck­lor ham­nar i Varberg. För­u­tom Per Björc­ke har även la­get som kal­lar sig Un­der­lag01 från Varberg kom­mit till fi­nal.

1 AV 13. Per Björc­ke från Varberg, som till var­dags ar­be­tar som må­la­re, har ta­git sig till fi­nal i Tips-sm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.