Ica tar över gus­ti­na­tår­tan

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­RIE HEBELIUS SVAHN 010-471 52 66 ma­[email protected]

Det räck­te med en blän­ka­re i HN. Nu tar Ica Kvan­tum över bak­ning­en av den kän­da gus­ti­na­tår­tan från Skäl­linge hem­ba­ge­ri.

Skäl­linge hem­ba­ge­ri läg­ger som be­kant ner verk­sam­he­ten. Ägar­na Rolf och Britt-ma­rie Johansson går i pen­sion och ing­en tar över.

Där­med fruk­ta­de al­la att även den be­röm­da gus­ti­na­tår­tan skul­le för­svin­na för gott. Bak­ver­ket är namn­gi­vet ef­ter Rolfs för­äld­rar Gustav och Sti­na Johansson som star­ta­de ba­ge­ri­et 1949.

Den be­står bland an­nat av spröd ma­räng, ba­nan, cho­klad och soc­kerka­ka. Tår­tan var en fö­del­se­dags­pre­sent från Gustav till Sti­na och den blev så upp­skat­tad av ka­las­gäs­ter­na att den bör­ja­de ba­kas kom­mer­si­ellt.

HN lyf­te frå­gan till Britt­ma­rie Johansson som ef­ter­lys­te nå­gon som vil­le ta över re­cep­tet.

– Vi såg ar­ti­keln i HN och kon­tak­ta­de Skäl­linge, be­rät­tar Victor An­ders­son, ställ­fö­re­trä­dan­de Ica-hand­la­re för Ica Kvan­tum. Det var inga pro­blem att få re­cep­tet och det är vi tack­sam­ma för.

– Vi vet att detta är en po­pu­lär och väl­känd tår­ta som vi vill ska leva vi­da­re, fort­sät­ter han. Tår­tan kom­mer att bå­de ba­kas och säl­jas på Kvan­tum med start ef­ter jul­hel­ger­na. Britt-ma­rie Johansson väl­kom­nar Ica Kvan­tums ini­ti­a­tiv. – Jät­te­ro­ligt, sä­ger hon. Det vi­sa­de sig att de­ras ba­ge­ri­chef Mar­tin Krans­ham­mar själv har job­ba­de i Skäl­linge hem­ba­ge­ri un­der som­rar­na på mi­na svär­för­äld­rars tid. Där­med kan man sä­ga att cir­keln är slu­ten. Läs mer här:

Bild: MA­RIE HEBELIUS SVAHN

GLÄDJANDE BE­SKED. ”Jät­te­ro­ligt”, tyc­ker Britt-ma­rie Johansson som med varm hand läm­nar över si­na svär­för­äld­rars re­cept till matjät­ten i Varberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.