Per­so­nal lar­ma­de om VAS från start

NY­HE­TER: De an­ställ­da vi­sa­de sitt miss­nö­je mot jour­nalsy­ste­met VAS re­dan för tio år se­dan. Än­då in­för­des det.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

– Vi fick hö­ra att den vik­ti­gas­te fak­torn till att man val­de sy­ste­met var att det var bil­ligt. Fle­ra lä­ka­re kom med kri­tis­ka syn­punk­ter, men det vif­ta­des un­dan, be­rät­tar An­ders Tej­ler som dag­li­gen ar­be­tar i jour­nalsy­ste­met VAS på För­loss­nings­kli­ni­ken vid Var­bergs sjuk­hus.

Han är kri­tisk till jour­nalsy­ste­met som han upp­le­ver tar myc­ket tid från pa­ti­en­ter­na.

– På för­loss­ning­en ar­be­tar vi i ett an­nat jour­nalsy­stem som he­ter Ob­stretrix. Det går in­te att sam­kö­ra med VAS så jag mås­te he­la ti­den hop­pa emel­lan de två sy­ste­men, sä­ger An­ders Tej­ler.

RE­DAN FRÅN BÖR­JAN tyck­te han att det var märk­ligt att re­gi­o­nen val­de VAS, då man såg att det in­te sam­ver­ka­de med de and­ra sy­ste­men.

– Ef­tersom Re­gi­o­nen fick det bil­ligt tyck­te de väl att lä­kar­na kan få sit­ta och tragg­la med detta. Men lä­kar­tid är ju dyr. Och det här me­nings­lö­sa hop­pan­det fram och till­ba­ka är ju pa­tent­tid som för­lo­ras, sä­ger han.

Re­dan vid in­fö­ran­det av jour­nalsy­ste­met VAS blev det kri­ti­se­rat. Så­här kom­men­te­ra­de ögon­lä­ka­ren Per Olofs­son i ar­ti­keln ”Norr­bot­ten i fram­kant med hjälp av VAS” som pub­li­ce­ra­des i lä­kar­tid­ning­en år 2008:

”Det har nu gått fy­ra må­na­der se­dan in­fö­ran­det och det går fort­fa­ran­de oer­hört trögt. VAS är en ka­ta­strof för min ar­bets­mil­jö. Norr­län­ning­ar­na mås­te ha en an­nan ver­sion än vi i Hal­land”

–Ja, vi fick hö­ra att Norr­bot­ten gett VAS högs­ta be­tyg i Vård­för­bun­dets un­der­sök­ning. Det kun­de jag in­te för­stå, sä­ger Per Olofs­son.

Dub­belar­be­te le­der till för­lo­rad pa­ti­ent­tid och ris­ker som på­pe­ka­des för el­va år se­dan har bli­vit verk­lig­het. Se­dan år 2008 har VAS spri­dit miss­nö­je bland vård­per­so­na­len i Hal­land.

TAR PA­TI­ENT­TID. An­ders Tej­ler, lä­ka­re på för­loss­nings­av­del­ning­en i Varberg, sä­ger att fle­ra kol­le­ger ti­digt kom med kri­tis­ka syn­punk­ter på VAS, men det vif­ta­des un­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.