Brist på ru­tin or­sak till stra­te­gi-mis­sen

Hallands Nyheter - - Nyheter / Hn Granskar - EL­SA HENRIKSDOTTER 010-471 51 83 el­[email protected]

Tolv år av vår­dad­mi­nist­ra­tiv ka­os. Så sva­rar Re­gi­on Hal­land på kri­ti­ken om jour­nalsy­ste­met VAS.

– Vi slog svenskt re­kord i snabb­het vid in­fö­ran­det av VAS, be­rät­tar Gö­ran Lindh, ob­jekt­ä­ga­re av Re­gi­on Hal­lands vård­sy­stem.

Och visst gick in­fö­ran­det snabbt. Så snabbt att man strun­ta­de i Itstra­te­gin, av­bröt upp­hand­ling­en, och gjor­de risk- och kon­se­kven­sa­na­ly­ser ef­ter att av­ta­let var på­skri­vet. Tolv år se­na­re lig­ger kost­na­der­na för jour­nalsy­ste­met VAS på när­ma­re 400 mil­jo­ner kro­nor. En­dast en tred­je­del av den pla­ne­ra­de mo­der­ni­se­ring­en har lyc­kats, fle­ra pa­ti­ent­sä­ker­hets­ris­ker har in­träf­fat och det in­ter­na miss­nö­jet är stort.

Ef­ter le­ve­ran­törs­pre­sen­ta­tio­nen i maj 2006 stod va­let mel­lan Re­gi­on Norr­bot­tens sy­stem VAS el­ler fö­re­ta­get Cam­bi­os sy­stem Cos­mic.

– Norr­bot­ten som var här med VAS, de kör­de skarpt, de kun­de kopp­la upp di­rekt. Det im­po­ne­ra­de att 2006 sit­ta upp­kopp­lad, sä­ger Gö­ran Lindh.

SAM­TI­DIGT KOM­MER Tv-pro­gram­met Upp­drag Gransk­ning med ett kri­tiskt reportage om jour­nalsy­ste­met Cos­mic. Då be­stäm­mer sig re­gi­o­nen för att av­bry­ta pla­ner­na på upp­hand­ling och väl­jer VAS.

– Vil­le vi ha VAS och då kun­de vi in­te gå ut i upp­hand­ling, för man kan in­te upp­hand­la med en an­nan re­gi­on, sä­ger Ber­til Alvén, av­del­nings­chef för IT.

– Vad ha­de al­ter­na­ti­vet va­rit? sä­ger Gö­ran Lindh.

Men på upp­hand­lings­myn­dig­he­ten ser man an­norlun­da på sa­ken.

– Upp­hand­lings­rätts­ligt så kan man ab­so­lut va­ra en upp­hand­lan­de myn­dig­het och le­ve­ran­tör på sam­ma gång, sä­ger Eri­ka Han­ses, upp­hand­lingsju­rist vid upp­hand­lings­myn­dig­he­ten.

RE­GI­ON HAL­LAND VÄL­JER att in­te upp­hand­la och de gjor­de hel­ler inga nyt­to­kal­ky­ler. Var­för re­gi­o­nen strun­ta­de i It-stra­te­gin för­kla­ras med att det sak­na­des ru­ti­ner.

– Man ha­de ta­git fram en me­tod för att gö­ra nyt­to­ef­fek­ta­na­lys. Men den an­vän­des ald­rig när vi in­för­de VAS. Och den högst tro­li­ga an­led­ning­en är att den in­te ha­de an­vänts på ett par år, så det var ing­en som tänk­te på det el­ler kän­des vid att just den me­to­den skul­le an­vän­das, sä­ger Gö­ran Lindh.

Idag me­nar It-di­rek­tör Måns Arn­rup att Re­gi­o­nen gör sitt bäs­ta för att föl­ja den It-stra­te­gi som finns. Man är ock­så med­ve­ten om det in­ter­na miss­nö­jet med jour­nalsy­ste­met.

– Jag tyc­ker in­te att vi kan va­ra nöj­da med den åter­kopp­ling vå­ra med­ar­be­ta­re ger kring VAS, sä­ger han.

Nu sat­sar Re­gi­on Hal­land på ett nytt jour­nalsy­stem. Men att gö­ra som man gjor­de år 2006, och väl­ja att in­te upp­hand­la det nya sy­ste­met är in­te ett al­ter­na­tiv en­ligt Måns Arn­rup:

– Det finns inga al­ter­na­tiv till upp­hand­ling. Det gör det in­te. Man kan in­te väl­ja jour­nalsy­stem.

Så vid in­fö­ran­det av VAS gjor­de man fel?

– Nej, det sä­ger jag in­te alls att det var. Ut­an jag sä­ger att nu finns det inga al­ter­na­tiv till att gö­ra upp­hand­ling. Vill man ha en ex­tern le­ve­ran­tör får man byg­ga sy­ste­met själv.

Bland lä­ka­re och vårdpersonal som vi ta­lat med är in­tryc­ket att Re­gi­o­nen val­de VAS då det var bil­ligt. Men VAS har i dag kostat re­gi­o­nen när­ma­re 400 mil­jo­ner.

Kan man sä­ga att VAS var bil­ligt?

–Pro­duk­ten i sig har ju va­rit bil­lig. VAS har ju in­te kom­mit med en li­cens­kost­nad som du kö­per dig in på. Kost­na­den som vi har haft för VAS handlar om in­fö­ran­det och att va­ra med och be­kos­ta vi­da­re­ut­veck­ling­en kan man sä­ga.

Men 400 mil­jo­ner lå­ter som väl­digt myc­ket peng­ar, är det egent­li­gen li­te peng­ar då?

– Så­här, 400 mil­jo­ner är väl­digt myc­ket peng­ar. Även om det var över många år i det här fal­let så är det väl­digt myc­ket peng­ar, sä­ger Måns Arn­rup.

”Kost­na­den som vi har haft för VAS handlar om in­fö­ran­det och att va­ra med och be­kos­ta vi­da­re­ut­veck­ling­en kan man sä­ga”

Bild: EL­SA HENRIKSDOTTER

SNABBT BE­SLUT. Häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Pa­trik Dahlqvist-jöns­son (till väns­ter) och Ob­jekt­ä­ga­re av VAS, Ber­til Alvén, me­nar att VAS var det bäs­ta al­ter­na­ti­vet ut­i­från de för­ut­sätt­ning­ar Re­gi­on Hal­land ha­de då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.