Fa­bo vill säl­ja fas­tig­he­ten som Her­tings gårds för­sko­la lig­ger i. Ves­ter­ha­vet AB kan tän­ka sig att dri­va skola där.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­[email protected]

Fa­bo vill säl­ja Her­tings gårds för­sko­la till Ves­ter­havs­sko­lan. Den nya ma­jo­ri­te­ten sä­ger stopp till af­fä­ren. ”Vi vill ta ställ­ning när det finns fak­ta på bor­det”, sä­ger Per Svens­son (S).

En kö­pa­re, Fö­re­na­de fas­tig­he­ter med kopp­ling­ar till Ves­ter­havs­sko­lan har kon­tak­tat Fa­bo med ett bud på Her­tings gårds för­sko­la och om­kring­lig­gan­de lo­ka­ler som so­ci­al­för­valt­ning­en hyr i dag. Bu­det är på 26, 4 mil­jo­ner kro­nor. Her­tings gårds för­sko­la har i dag fy­ra av­del­ning­ar på bot­ten­vå­ning­en.

I vå­ras, ef­ter det att Fa­bo ta­git del av Fö­re­na­de fas­tig­he­ters bud på fas­tig­he­ten, be­slu­ta­de Fa­bos sty­rel­se att sä­ga ja för­sälj­ning av Her­tings gårds för­sko­la.

Frå­gan är nu på väg till kom­mun­full­mäk­ti­ge där den ska av­gö­ras. På sin väg dit pas­se­ra­de den kom­mun­sty­rel­sen i vec­kan. Där blev det åter­re­miss ef­tersom par­ti­er­na som bil­dar den nya ma­jo­ri­te­ten an­såg att man in­te fått till­räck­ligt bra un­der­lag in­för be­slu­tet.

- Det för­vå­nar mig att Cen­ter­par­ti­et och Mo­de­ra­ter­na vill säl­ja en för­sko­la med fy­ra av­del­ning­ar ut­an att tit­ta på hur be­ho­vet av för­sko­lor ser ut. De bor­de ve­ta bätt­re, sä­ger Per Svens­son (S) som le­der den nya ma­jo­ri­te­ten med S, L, KD och MP.

– Jag för­står in­te hur Cen­ter­par­ti­et och mo­de­ra­ter­na tän­ker när de vill säl­ja för­sko­lan för 26 mil­jo­ner och se­dan bli tving­a­de att byg­ga en ny för 30 mil­jo­ner, fort­sät­ter han.

MODERATEN FILIP BERTILSSON sit­ter ock­så i kom­mun­sty­rel­sen. Han hop­pas att för­sälj­ning­en blir av.

– VI vill un­der­lät­ta för Väs­ter­havs­sko­lans utbyggnad. Det är en upp­skat­tad skola. Ef­tersom vi dess­utom yr­kat på att för­sko­lan ska få va­ra kvar i tio år tyck­te vi in­te att för­sälj­ning­en be­hö­ver ut­re­das mer. Vi har byggt in sä­ker­he­ten. För­sko­lan får va­ra kvar på un­der­vå­ning­en och Ves­ter­havs­sko­lan kan flyt­ta in på över­vå­ning­en.

LARS FAGERSTRÖM (L) till­hör ett av de par­ti­er som vil­le ha åter­re­miss i kom­mun­sty­rel­sen.

– Vi vill ha bätt­re be­sked. Den er­sätt­ning som är ak­tu­ell räc­ker in­te för att byg­ga en ny för­sko­la. Vi är klart in­tres­se­ra­de av en för­sälj­ning och vill fort­sät­ta dis­kus­sio­nen när vi har ett bätt­re un­der­lag. Åter­re­mis­sen är in­te ett re­sul­tat av att ni är oen­se i den nya ma­jo­ri­te­ten? – Nej, det är in­te en tvis­te­frå­ga. Fas­tig­he­ten som Her­tings gårds för­sko­la lig­ger i har två vå­ning­ar. Över­vå­ning­en är tom se­dan en lång tid till­ba­ka. När för­sko­lan in­vig­des 2008 ha­de Ro­senspar­re­gym­na­si­et lek­tions­sa­lar på över­vå­ning­en, se­na­re tog Ves­ter­havs­sko­lan över. Hal­lands Ny­he­ter rap­por­te­ra­de i fle­ra om bul­ler­ni­vån på för­sko­lan som fick barn och per­so­nal att må då­ligt. 2013 på­bör­ja­des ar­be­tet med att byg­ga bort bul­ler­stör­ning­ar­na.

– Om kö­pet blir av och kom­mu­nen har kvar för­sko­lan i bot­ten­vå­ning­en och Ves­ter­havs­sko­lan flyt­tar in på över­vå­ning­en mås­te fas­tig­hets­ä­ga­ren vid­ta åt­gär­der så att för­sko­lan in­te störs av bul­ler ovan­i­från, sä­ger Lars Fagerström.

JÖRGEN FROSTLUND, VD för ser inga pro­blem med var­ken ly­hörd­het el­ler att kom­mu­nens för­sko­la blir kvar i de be­fint­li­ga lo­ka­ler­na.

– Fa­bo har gjort i ord­ning bjälk­la­get så i dag ska pro­ble­met med ly­hörd­he­ten va­ra lös­ta. Över­vå­ning­en har stått tom i ett par år och vår tan­ke är att dri­va skola där och även i de lo­ka­ler som so­ci­al­för­valt­ning­en hyr i dag. Vi är po­si­ti­va till att kom­mu­nen fort­sät­ter dri­va för­sko­la på bot­ten­vå­ning­en, sä­ger Jörgen Frostlund.

”Den er­sätt­ning som är ak­tu­ell räc­ker in­te för att byg­ga en ny för­sko­la.”

LARS FAGERSTRÖM (L)

Bild: OLA FOLKESSON

VILL UT­VID­GA. Ves­ter­havs­sko­lan vill ut­vid­ga och Fa­bo kan tän­ka sig att säl­ja Her­tings gårds för­sko­la till fri­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.