Kom­mun­rå­det tac­kar för sig

FALKENBERG: Ef­ter 12 år och 328 da­gar av­går kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son. Många upp­vak­ta­de på av­tack­ning­en i Falk­hal­len.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­[email protected]

Näs­tan 13 år som kom­mun­råd sät­ter spår. Det vi­sa­de sig när kom­mu­nen of­fi­ci­ellt av­tac­ka­de Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

Pre­sent­bor­det fyll­des snabbt med blom­mor och pa­ket med va­ri­e­ran­de stor­lek och in­ne­håll. Mo­de­ra­ter­na upp­vak­ta­de med en vin­flas­ka från 2006.

Det var året då Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son(c) has­tigt fick ta på sig den an­svars­fyll­da rol­len som kom­mun­råd när då­va­ran­de kom­mun­rå­det Inge­mar Johansson in­sjuk­na­de.

– Då skrev HN att du var en till­fäl­lig lös­ning. Jag tror att du har re­kord i att var en till­fäl­lig lös­ning, sa Mag­nus Wer­ners­son, gift med det av­gå­en­de kom­mun­rå­det.

Han påmin­de om den förs­ta ti­den när lä­get var akut och fa­mil­jen sam­la­des för att ge­men­samt ta be­slut om hur den närms­te fram­ti­den skul­le te sig.

–IN­FÖR BE­SLU­TET köp­te vi ke­bab till flic­kor­na så att de skul­le va­ra på gott hu­mör, påmin­de Mag­nus Wer­ners­son.

To­re Hol­me­falk (C) och Inge­mar Johansson (C) ha­de fått upp­dra­get att läm­na över kom­mu­nens of­fi­ci­el­la av­skeds­gå­va, en ord­fö­ran­de­klub­ba som är till­ver­kad av De­nis Ga­vo­is i Kö­inge.

– Tänk så många in­vig­ning­ar du fått va­ra med om un­der di­na år som kom­mun­råd, påmin­de To­re Hol­me­falk.

– Vi står ju fak­tiskt i en av dem som du in­vigt, Falk­hal­len. Och härin­till byggs kro­nan på ver­ket, Kun-

”Jag hop­pas att du får nå­got nytt att sät­ta klor­na i. Du har verk­li­gen gjort myc­ket för Falkenberg” LE­NA SOMMESTAD

Lands­höv­ding

skaps och kul­tur­cent­rum Ar­gus.

Maj­lis Wol­f­ha­gen, chef för ser­vice­för­valt­ning­en ta­la­de för för­valt­nings­che­fer och and­ra che­fer i kom­mu­nen och över­läm­na­de bland an­nat en Fal­ken­bergs­fa­na, mo­dell äld­re.

HON UPP­MA­NA­DE, med glim­ten i ögat, det av­gå­en­de kom­mun­rå­det att in­te skri­va en mas­sa in­sän­da­re som de kom­mu­na­la che­fer­na tving­as sva­ra på och in­te hel­ler för­fat­ta någ­ra krång­li­ga med­bor­gar­för­slag.

– Du kom­mer att hit­ta nya ut­ma­ning­ar och om plan A in­te hål­ler så tänk på att det finn 27 and­ra bok­stä­ver, sa Maj­lis Wol­f­ha­gen.

Rädd­nings­tjänst Väst upp­vak­ta­de med en brand­släc­ka­re.

– Du är mam­ma till vårt förbund och vi har all­tid känt att du stått bakom oss, sa rädd­nings­chef Jan Sjöstedt.

Eko­no­mi­che­fen Jan Fritz tog med sig jobb till av­tack­ning­en. Han räck­te fram en blan­kett och en pen­na till Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son som skrev un­der en re­vers på 30 mil­jo­ner kro­nor.

Lands­höv­ding Le­na Sommestad upp­vak­ta­de med blom­mor och pre­sent.

– JAG HOP­PAS ATT du får nå­got nytt att sät­ta klor­na i. Du har verk­li­gen gjort myc­ket för Falkenberg, sa hon.

Bild: OLA FOLKESSON

KÄRT ÅTERSEENDE. Eva Lin­dqvist och An­ni­ka Johansson ar­be­ta­de som sek­re­te­ra­re för kom­mun­led­ning­en i många år. De pas­sa­de på att av­tac­ka sin fö­re detta chef Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

UPP­VAKT­NING. Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son upp­vak­ta­des av bland and­ra Pa­trik Lund­gren, klubb­chef i Fal­ken­bergs FF och av­gå­en­de ord­fö­ran­den Lars-eric Nils­son. ”Det är vi två som in­te by­ter ar­bets­upp­gif­ter var­je dag” sa Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son till Lars Eric Nils­son som läm­nar ord­fö­ran­de­klub­ban i FFF ef­ter 27 år.

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.